استعلام بهاء اصلاحیه و بهینه سازی روستایی زیلایی 9450205

شماره: 354=97
موضوع:
سپرده (ریال):
بانک:
مهلت خرید اسناد: 15/7/97 لغایت 16/7/97
تاریخ بازگشایی پاکات: 97/07/16
روزنامه های درج آگهی:
تاریخ درج: 1397/07/15