بهره برداري - تعميرات ونگهداري(خط گرم کهگيلويه، لنده و چرام)

شماره: 97-362
موضوع:
سپرده (ریال): .
بانک: .
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 97/07/15لغایت 97/07/18
تاریخ بازگشایی پاکات: 97/07/21
روزنامه های درج آگهی:
تاریخ درج: 1397/07/15