تست و تعویض کنتورهای دیماند ناحیه گچساران و باشت

شماره: tt323-97
موضوع:
سپرده (ریال): .
بانک: .
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 97/7/15لغایت 97/7/17
تاریخ بازگشایی پاکات: 97/7/18
روزنامه های درج آگهی: .
تاریخ درج: 1397/07/15