تجدید استعلام بهاء توسعه و احداث روستایی پراکنده سر رود شمالی (965016)

شماره: 330=97
موضوع:
سپرده (ریال):
بانک:
مهلت خرید اسناد: 21/7/97 لغایت 24/7/97
تاریخ بازگشایی پاکات: 97/07/24
روزنامه های درج آگهی:
تاریخ درج: 1397/07/21