استعلام بها انجام کلیه عملیات مربوط به اتفاقات مناطق دیل و آرو

شماره: 363-97
موضوع:
سپرده (ریال):
بانک:
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 22/7/97 لغایت 28/07/97
تاریخ بازگشایی پاکات: 97/07/29
روزنامه های درج آگهی:
تاریخ درج: 1397/07/22