تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای برداشت اطلاعات شبکه فشار متوسط ، ضعیف پست های توزیع و اشتراکهای دیماندی و غیر دیماندی در محدوده نواحی کهگیلویه و چرام به همراه کارشناس بروز رسان مستقر در امور و کارشناس مستقر در ستاد شرکت توزیع برق کهگیلویه و بویراحمد

شماره: (97-27)
موضوع:

تجدید مناقصه

سپرده (ریال): 397000000
بانک:
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 97/07/22 لغایت 97/07/28
تاریخ بازگشایی پاکات: 97/08/12
روزنامه های درج آگهی: ابتکار کشوری
تاریخ درج: 1397/07/22