خرید پایه بتونی 400/9 جهت ناحیه بویراحمد

شماره: 97-530
موضوع:
سپرده (ریال): .
بانک: .
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 22/7/97لغایت 24/7/97
تاریخ بازگشایی پاکات: 97/7/25
روزنامه های درج آگهی:
تاریخ درج: 1397/07/22