توسعه واحداث روستايی بهارستان چيتاب ٨١١٠٥٩٩

شماره: 97-364
موضوع:
سپرده (ریال): .
بانک: .
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 97/7/25لغایت 97/7/30
تاریخ بازگشایی پاکات: 97/8/1
روزنامه های درج آگهی: .
تاریخ درج: 1397/07/25