استعلام بهاء تست و تعویض کنتور عادی ناحیه کهگیلویه

شماره: 367-97
موضوع:
سپرده (ریال):
بانک:
مهلت خرید اسناد: 13/08/97 لغایت 15/8/97
تاریخ بازگشایی پاکات: 97/08/19
روزنامه های درج آگهی:
تاریخ درج: 1397/08/13