مزایده عمومی یک مرحله ای 4-97

شماره: 4-97
موضوع:
سپرده (ریال): 61000000
بانک: صادارات
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 97/08/06 لغایت 97/08/23
تاریخ بازگشایی پاکات: 97/08/26
روزنامه های درج آگهی: ابتکار کشوری
تاریخ درج: 1397/08/13