لامپ بخار سدیم

شماره: 369-97
موضوع:
سپرده (ریال):
بانک:
مهلت خرید اسناد: 97/08/15لغایت 97/8/20
تاریخ بازگشایی پاکات: 97/08/21
روزنامه های درج آگهی:
تاریخ درج: 1397/08/15