اصلاح وبهينه سازي روستايي(روستاهاي انارک و ليرابک و لاش لوداب9750148)

شماره: 97-368
موضوع:
سپرده (ریال): .
بانک: .
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 97/8/15لغایت 97/8/19
تاریخ بازگشایی پاکات: 97/8/20
روزنامه های درج آگهی: .
تاریخ درج: 1397/08/15