خرید انواع کنتور تکفاز

شماره: 97-330ت
موضوع:
سپرده (ریال): 1200000000
بانک: صادرات شعبه یاسوج
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 97/8/9لغایت 97/8/15
تاریخ بازگشایی پاکات: 97/8/27
روزنامه های درج آگهی: مزایده و مناقصه کشوری
تاریخ درج: 1397/08/15