خرید 390 عدد برقگیر 33 KV بیرونی (هوایی) 10 کیلو آمپر

شماره: 97-535
موضوع:
سپرده (ریال):
بانک:
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 97/08/15 لغایت 97/08/23
تاریخ بازگشایی پاکات: 97/08/26
روزنامه های درج آگهی:
تاریخ درج: 1397/08/15