قوانین و مقررات

 
 پيش نويس تعيين الزامات ،معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي تابلو هاي فشار متوسط كمپكت GIS
 پيش نويس تعيين الزامات ،معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي تابلو هاي فشار متوسط كمپكت AIS
 پيش نويس ويرايش اول تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي مدول فتوولتائيك ( پنل خورشيدي )
 پيش نويس تعيين الزامات ،معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي تابلو هاي فشار ضعيف مورد استفاده در پست
 مصوبه وزير پايه نرخ خريد برق از نيروگاهها موضوع ماده (19) دستورالعمل بند ب ماده 133)
 اضافه شدن تبصره 4 به بند 1 ماده 7 دستورالعمل بند (و) ماده 133
 پيش نويس دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي پست پيش ساخته(ويرايش 21-03-93)
 دستورالعمل رتبه بندي كارگاه هاي توليد پايه بتني مدل H معمولي
 دستورالعمل بازديد، سرويس و نگهداري سامانه هاي فتوولتائيك مستقل از شبكه
 پيش نويس-دستورالعمل تعيين الزامات،معيارهاي ارزيابي فني و آمزمون هاي پنل خورشيدي
 دستورالعمل تعيين الزامات قرائت از راه دور كنتورهاي سه فاز ديماندي
 آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق