مصوبه وزير پايه نرخ خريد برق از نيروگاهها موضوع ماده (19) دستورالعمل بند ب ماده 133)

 دریافت فایل

مصوبه وزير پايه نرخ خريد برق از نيروگاهها موضوع ماده (19) دستورالعمل بند ب ماده 133)
1393/04/29