آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق - فصل دوم: مقررات عمومی تامین برق

35-4- شرایط درخواست برقراری و هر گونه تغییر در مشخصات انشعاب برق

1-35-4- هر متقاضی و یا هر مشترک می تواند برای هر واحد مسکونی، تجاری، عمومی، صنعتی، کشاورزی و غیره درخواست برقراری یا هرگونه تغییر در مشخصات انشعاب برق را بنماید. قبول درخواست برقراری ( یا تغییر در مشخصات ) انشعاب برق منوط به حصول شرایط زیر است.
الف) شرکت امکانات لازم جهت برقراری و یا تغییر انشعاب برق مورد نیاز متقاضی را داشته باشد.
ب) متقاضی هیچگونه بدهی بابت بهای برق و یا هزینه های تامین برق در محل مورد نظر یا هر محل دیگری به شرکت توانیر، شرکتهای برق منطقه ای، شرکتهای توزیع نیروی برق و شرکت مدیریت شبکه نداشته باشد.
ج) موانعی که رفع آن عملی نباشد، برای انجام کار شرکت در محل مورد نظر وجود نداشته باشد.
د) در محل، انشعاب دیگری با همان کاربری ( با رعایت استثناء در مورد انشعاب اشتراکی ) وجود نداشته باشد.
ه) متقاضی در ایجاد مستحدثات و تاسیسات خود رعایت حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم کانالها و انهار آبیاری را بایستی بنماید.

2-35-4- تعیین میزان جریان برق مورد نیاز متقاضی برای انشعابات کمتر از 30 کیلووات از اختیارات شرکت است، به استثنای انشعاب برق تولید کشاورزی که در هر حال قدرت آن بر اساس پروانه معتبر بهره برداری صادره توسط سازمانهای آب منطقه ای ( منطبق با آمپراژهای استاندارد مندرج در بند 64-4 ) تعیین خواهد شد.

3-35-4- هزینه های عمومی برقراری انشعاب از مـالک و یا متقاضی دریــافت می شود، ولی انشعاب منحصراً مربوط به ملک مورد تقاضا خواهد بود و در هر حال دریافت هزینه های عمومی برقراری انشعاب از متقاضی و صدور قبض دریافت وجه بنام پرداخت کننده یا متقاضی و همچنین برقراری انشعاب متقاضی دلیل بر مالکیت یا شناسایی حقی برای افراد مذکور نسبت به ملک نخواهد بود.

36-4- ضوابط برخورداری از نرخ برق مصارف تولید ( صنعت و معدن )

1-36-4- برخورداری از نرخ برق مصارف تولید ( صنعت و معدن ) منوط به ارائه یکی از مدارک زیر از وزارتخانه های صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، یا واحدهای تابعه آنها می باشد :
- موافقت اصولی
- پروانه یا جواز تاسیس
- پروانه بهره برداری
- کارت شناسایی
-گواهی فعالیت صنعتی
هر یک از مدارک یاد شده از زمان ارائه به شرکت
تا تاریخ انقضاء آن معتبر است و چنانچه پس از انقضاء اعتبار آن، مشترک نسبت به تمدید اعتبار یا ارائه یکی از مجوزهای معتبر دیگر اقدام ننماید، مشمول تعرفه تجاری و سایر مصارف خواهد شد.

2-36-4- تاسیسات صنعتی وابسته به وزارتخانه های نیرو، صنایع و معادن، دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح، جهاد کشاورزی و نفت با تایید وزارت نیرو مشمول تعرفه تولید ( صنعت و معدن ) می گردند.

همچنین تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی، دفاتر خدمات مسافرتی و سایر تاسیسات مشابه در صورت ارائه مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تعرفه تولید ( صنعت و معدن ) برخوردار خواهند بود.

3-36-4- مصارف روشنایی داخلی تاسیسات مشترکین صنعتی و روشنایی محوطه و نیز مصارف ساختمانهای اداری واقع در کارخانه تا 5 درصد قدرت قراردادی مجاز است و چنانچه به تشخیص شرکت از این مقدار تجاوز نماید بهای برق مصرفی این دسته از مشترکین با ضریب 20/1 محاسبه و دریافت می گردد. در صورتی که میزان استفاده غیر صنعتی این دسته از مشترکین به بیش از 20 درصد برسد مطابق بند 45-4 این آیین نامه با ایشان رفتار خواهد شد.

4-36-4- فعالیت های تولیدی که وجه غالب مصرف انرژی الکتریکی آنها در فرایند تولید صنعتی است و عرفاً جزء صنوف تولیدی محسوب می گردند، مطابق فهرست و ضوابط ابلاغی از طرف وزیر نیرو مشمول تعرفه تولید ( صنعت و معدن ) خواهند شد. این گونه کارگاهها در صورت دارا بودن پروانه کسب معتبر و منطبق با نوع فعالیت تولیدی و یا گواهی فعالیت صنعتی از اتحادیه صنف مربوطه و انطباق فعالیت جاری با پروانه کسب می توانند مشمول تعرفه تولید ( صنعت و معدن ) شوند.

5-36-4- کلیه مجوزهای مورد قبول شرکت می باید از نظر مدت اعتبار مورد بررسی قرار گیرند و موضوع در روی صورتحسابهای ارسالی یک دوره قبل از پایان مدت اعتبار به عنوان اخطار برای تمدید مجوزها به اطلاع مشترکین برسد.

37-4- ضوابط برخورداری از نرخ برق مصارف تولید کشاورزی

1-37-4- برخورداری از نرخ برق مصارف تولید کشاورزی منوط به ارائه پروانه معتبر بهره برداری از سازمانهای آب و رعایت قدرت مجاز الکتروپمپ قید شده در پروانه مذکور می باشد. پروانه بهره برداری از زمان ارائه به شرکت تا تاریخ انقضاء آن معتبر می باشد.

2-37-4- مصارف روشنایی و مصارف جنبی متعارف انشعاب برق کشاورزی تا یک درصد قدرت قراردادی مجاز است و چنانچه به تشخیص شرکت از این مقدار تجاوز گردد مشترک ملزم به تفکیک مصارف مزبور خواهد بود و شرکت با برقراری انشعاب مجزا، بهای برق مصرفی را بر طبق تعرفه مربوطه محاسبه و دریافت می نماید و در صورتی که مشترک نسبت به تفکیک انشعاب یا کاهش مصرف غیر مجاز خود اقدام نکند مشمول بند 45-4 این آیین نامه خواهد شد.

3-37-4- در صورتی که حداکثر قدرت و یا انرژی مصرفی مشترک از میزان مندرج در پروانه معتبر بهره برداری صادر شده از سوی سازمانهای آب تجاوز کند، مشمول تعرفه آزاد تولید کشاورزی می گردد.

38-4- نصب وسایل اندازه گیری: متقاضی باید بی آنکه هزینه ای متوجه شرکت شود محل مناسبی را با نظر شرکت برای نصب وسایل اندازه گیری آماده سازد. مشترک مسئول سالم نگاه داشتن کلیه وسایل و تجهیزاتی است که از طرف شرکت در محل برقراری انشعاب برق نصب می گردد و تحت هیچ عنوان حق دستکاری آنها یا پلمپهایی را که بر روی وسایل اندازه گیری و سایر تجهیزات نصب می باشد ندارد و تنها نمایندگان مجاز شرکت که هویت آنها مشخص باشد در صورت ضرورت می توانند نسبت به باز کردن پلمبها اقدام کنند.

39-4- تغییر مکان داخلی وسایل اندازه گیری

1-39-4- مشترک ضمن اینکه مسئول مرئی نگهداشتن و قابل دسترس بودن محل وسایل اندازه گیری برق می باشد، به هیچ عنوان حق جابجایی انشعاب و وسایل آن را ندارد و چنانچه پس از نصب وسایل اندازه گیری، مشترک تغییری در وضعیت ملک یا ساختمان خود بدهد که محل دستگاهها نامناسب گردد یا مانعی در مقابل آنها ایجاد شود شرکت می تواند ضمن رعایت مفاد این آیین نامه، دستگاههای مزبور را با هزینه مشترک بر اساس بند 76-4 به محل مناسبی منتقل ( تغییر مکان داخلی ) نماید.

2-39-4- هر گاه در اجرای مقررات قانون توزیع عادلانه آب، چاههای دارای انشعاب برق جابجا شوند در حکم تغییر مکان داخلی بوده و با دریافت هزینه های جابجایی از مشترک، تغییر مکان داده می شود.

3-39-4- در صورتی که تغییر مکان داخلی نیازمند به ایجاد تاسیسات نیرو رسانی جدید باشد کل هزینه های مربوطه بر عهده مشترک خواهد بود. چنانچه پست به هزینه مشترک نصب شده باشد و به علت استفاده عمومی از آن امکان انتقال ترانسفورماتور به محل جدید ممکن نباشد، در این صورت هزینه تجهیزات پست بر عهده شرکت و هزینه نصب آن با مشترک خواهد بود.

40-4- جابجایی لوازم و وسایل عمومی شرکت : در مورد آن قسمت از وسایل و لوازم شرکت ( مانند جعبه انشعاب، دستک کابل و غیره ) که در معابر عمومی و روی دیوار ساختمانها نصب شده است چنانچه مالک ساختمان بخواهد تغییراتی در وضع دیوار مزبور داده یا آن را تجدید بنا نماید، شرکت می باید آن وسایل و لوازم را با هزینه خود جابجا کند ولی اگر وسایل و لوازم مزبور صرفاً جهت تامین برق همان ساختمان دایرشده باشد مشترک می باید هزینه های مربوطه را برابر هزینه انجام شده به شرکت پرداخت نماید.

41-4- تغییر مکان خارجی انشعاب برق

1-41-4- انشعاب برق مخصوص محلی است که در آن نصب و دایر شده است و جابجایی آن ممنوع است.

2-41-4- انشعاب منصوبه غیر قابل انتقال است و جدا از اصل ملک، قابل فروش، معامله و یا واگذاری به دیگری نمی باشد و چنانچه مشترکی جبراً یا به اختیار خود درخواست جابجایی محل مصرف برق را داشته باشد می باید تقاضای برچیدن انشعاب موجود خود را طبق بند 1-52-4 به عمل آورده برای تامین برق مورد نیاز خود در محل جدید مشابه سایر متقاضیان اقدام نماید.

3-41-4- در صورتی که به دلیل حوادث غیر مترقبه طبیعی و یا موارد تصریح شده در قانون نیاز به جابجایی انشعاب برق باشد و یا در مورد صنوف سیاری که مجوز مربوطه را دارند بعد از تصویب هیات مدیره شرکت می توان انشعاب را به محل دیگری انتقال داد. این جابجایی داخلی محسوب  و مطابق مفاد بند 39-4 عمل خواهد شد. میزان قدرت قراردادی و نوع مصرف نمی باید به واسطه این انتقال تفاوت نماید.

42-4- تغییر نام مشترک ( پرونده )

1-42-4- مالکین می توانند با ارائه اسناد رسمی و احکام قانونی و یا اسناد مثبته ای ( قولنامه رسمی، تعهد محضری، تقاضای مالک انشعاب ) که مورد تایید شرکت باشد، پس از احراز هویت، تقاضای تغییر نام مشترک را بنماید. در هنگام تغییر نام، شرکت نسبت به آزمایش و کنترل وسایل اندازه گیری اقدام می نماید.

2-42-4- تغییر نام مشترک و همچنین پاسخ به استعلام های محضری دفاتر اسناد رسمی منوط به تسویه حساب کامل می باشد.

3-42-4- چنانچه مشترک، سند پرداخت وام یا ودیعه ای داشته باشد که به طور رسمی به خریدار منتقل نشده باشد، کماکان به نام مشترک اولیه محفوظ بوده و در صورت مراجعه به وی مستر می گردد.

43-4- تعیین مقدار قدرت و انرژی تحویلی به مشترک و بهای برق مصرفی

1-43-4- ارقامی که وسایل اندازه گیری نشان می دهند و یا ثبت می نمایند دلیل کافی برای مصرف قدرت و انرژی به توسط مشترک بوده مشترک ملزم به قبول آن می باشد مگر آنکه به تشخیص شرکت اشکالی در کار وسایل اندازه گیری و یا اشتباه در قرائت آن وجود داشته باشد، در این صورت و همچنین در صورت اشتباه در محاسبات بهای برق مصرفی، بر اساس بندهای زیر عمل می گردد :
الف) شرکت بر طبق برنامه وسایل اندازه گیری برق مصرفی را آزمایش کرده و صحت کار آنها را از حیث ثبت و یا نشان دادن ارقام مصرف بر اساس استانداردهای پذیرفته شده کنترل خواهد کرد و یا بر حسب تقاضای مشترک آزمایش لازم را به عمل می آورد در صورت اخیر چنانچه وسایل اندازه گیری سالم تشخیص داده شود مشترک باید هزینه آزمایش را بر اساس بند 76-4 این آیین نامه پرداخت نماید.
ب) اگر ضمن آزمایشهای شرکت معلوم شود ارقامی را که وسایل اندازه گیری ثبت و یا نشان داده دارای بیش از 2% خطا می باشد ( کمتر از 2% قابل اغماض است ) تمام صورتحسابهای مربوط به مصارف برق به علت تاثیر اینگونه خطاها اصلاح خواهد شد. برای وسایل اندازه گیری نصب شده در ولتاژ 63 و 66 کیلوولت و بالاتر خطای قابل اغماض 5/0% می باشد. این گونه تعدیلات برای نصف مدتی که از تاریخ آخرین آزمایش وسایل اندازه گیری گذشته است به عمل می آید و هیچگاه مدت مذکور بیشتر از یک سال در نظر گرفته نخواهد شد. هرگاه نتوان مقدار قدرت و انرژی مصرفی را با توجه به درصد خطای وسایل اندازه گیری محاسبه نمود ، در این صورت شرکت تمام صورتحسابهای مدت یاد شده را بر اساس دقیقترین اطلاعات و آمار موجود اصلاح خواهد کرد. در مواقعی که صورتحساب یا صورتحسابها به طریقی که فوقاً اشاره گردید تعدیل یا اصلاح شود، شرکت هر مبلغی را که اضافه از مشترک وصول کرده است به وی مسترد می دارد و مشترک نیز می باید هر مبلغی را که بدهکار می شود با نظر شرکت ( به صورت نقدی و یا اقساط ) پرداخت نماید.
ج) علاوه بر مورد بند ( ب ) هر گونه کسری یا اضافه محاسبه بهای برق مانند موارد ناشی از نقائص یا اشتباه اتصال وسایل اندازه گیری از زمان وقوع نقص ویا اشتباه در قرائت وسایل اندازه گیری و اشتباه در اعمال ضرایب و ارقام وسایل اندازه گیری و اختصاص کد محاسباتی نادرست با توجه به مقررات وقت از طرفین قابل برگشت می باشد.
د) در تمام مواردی که در دستگاههای اندازه گیری نصب شده دستکاری و یا در درست کار کردن آنها دخالت شود و یا به هر نحوی عملی انجام شود که دستگاههای اندازه گیری میزان واقعی برق مصرفی را نشان ندهد، شرکت باید بهای مقدار برق مصرفی را که در اثر این گونه اقدامات ثبت نشده است ( مقدار آن بر اساس آمار و ضوابط موجود تعیین خواهد شد ) با بالاترین نرخ تعرفه آزاد مربوط به همان نوع مصرف محاسبه و به اضافه سایر هزینه هایی که از این گونه اقدام یا اقدامات غیر مجاز متوجه شرکت گردیده است، از مشترک وصول نماید و عنداللزوم مشترک را تحت پیگرد قانونی نیز قرار دهد.

2-43-4- در کلیه حالات فوق، صورتحسابها تنها تا زمان آخرین تسویه حساب قابل اصلاح خواهد بود.

44-4- تعهدات ناشی از صدور صورتحساب

1-44-4- مشترک مکلف به پرداخت مبلغ صورتحساب و بدهیهای احتمالی معوقه بهای برق مصرفی می باشد اعم از اینکه بدهیهای مذکور مربوط به مصرف کننده فعلی یا قبلی باشد. نرخ برق مشترکینی که بعد از مهلت مقرر در صورتحساب نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند و یا مشترکینی که خواهان پرداخت بهای برق قبل از انتهای دوره مصرف باشند در ضرایب مندرج در تعرفه های برق ضرب خواهد شد.

2-44-4- اعلام عدم دریافت صورتحساب توسط مشترک از تعهد پرداخت صورتحساب نمی کاهد ولی هرگاه مشترک با مراجعه به شرکت درخواست صدور المثنی نماید شرکت موظف است بر اساس بند 76-4 نسبت به صدور المثنی اقدام نماید.

3-44-4- مدت دوره صدور صورتحساب با نظر شرکت تعیین می گردد. در هر صورت این دوره برای مشترکین با قدرت کمتر از 30 کیلووات نبایستی از 60 روز بیشتر و  در مورد مشترکین با قدرت 30 کیلووات و بالاتر نبایستی از 30 روز بیشتر باشد. در مورد روستاها مدت مزبور با نظر هیئت مدیره شرکت تعیین خوهد شد.

4-44-4- چنانچه مشترک در طی مهلت قانونی پرداخت، نسبت به مفاد صورتحساب معترض باشد می تواند به شرکت مراجعه کند و شرکت موظف است نسبت به تصحیح یا تایید صورتحساب اقدام نماید.

45-4- تغییر در نوع مصرف

1-45-4- متقاضی تغییر در مصرف، قبل از تغییر در کاربری انشعاب برق می باید تقاضای تغییر کاربری انشعاب را به همراه مجوزهای مربوطه به شرکت ارائه نمایند و در صورت وجود امکانات فنی بر اساس درخواست متقاضی قرارداد برقراری انشعاب جدید با توجه به نوع کاربری منعقد می گردد. در صورتی که بر اساس تعرفه های روز، هزینه های عمومی برقراری انشعاب جدید بیش از قبلی باشد متقاضی می باید ما به التفاوت آن را پرداخت نماید، و اگر هزینه عمومی برقراری انشعاب جدید کمتر از قبلی باشد هیچگونه وجهی به مشترک پرداخت نخواهد شد.

2-45-4- چنانچه به تشخیص شرکت هر یک از مشترکین، از نیروی برق برای مصارفی به غیر از آنچه که در قرارداد برقراری انشعاب برق قید گردیده، استفاده نمایند و تعرفه مصرف جدید آنها بیش از تعرفه مصرف قبلی باشد، شرکت موظف است که با اخطار کتبی نسبت به تغییر تعرفه از تاریخ مصرف غیر مجاز به تشخیص خود اقدام و بهای برق مصرفی را به صورت زیر با تعرفه تجاری و سایر مصارف و در مورد مشترک انشعاب آزاد با تعرفه آزاد تجاری و سایر مصارف محاسبه و دریافت نماید :
الف) در صورتی که مصرف جدید نیاز به ارائه پروانه مجاز داشته باشد تا زمان ارائه پروانه با نرخ تجاری و سایر مصارف محاسبه گردد.
ب) در صورتی که مصرف جدید نیاز به ارائه پروانه مجاز نداشته باشد تا زمان تشخیص توسط شرکت با نرخ تجاری و سایر مصارف (حسب مورد آزاد تجاری و سایر مصارف ) و از زمان تشخیص با تعرفه منطبق بر مصرف جدید محاسبه گردد.

46-4- دسترسی به اماکن : مشترک حق دسترسی به اماکن خود به منظور برقراری انشعاب برق، قرائت وسایل اندازه گیری، بازرسی وسایل اندازه گیری، سیم کشی و سایر وسایل و تاسیسات مربوطه و همچنین تعمیر کردن و قطع نمودن انشعاب برق و برداشتن اموال متعلق به شرکت را به نمایندگان شرکت که هویتشان مشخص باشد اعطا می نماید. بنابراین برای موارد فوق طرح شکایات و ادعاهایی از قبیل ورود به عنف یا غیر قانونی به ملک غیر، علیه شرکت و کارکنان آن وارد نخواهد بود.

47-4- نحوه، شرایط و مسئولیت استفاده مشترک از انشعاب برق

1-47-4- در مواردی که دستگاههای مورد استفاده مشترک به گونه ای باشد که ایجاد نوسانات زیاد بنماید، مانند کار کردن با دستگاه جوشکاری، دستگاه اشعه ایکس، کوره های برقی، انواع آسانسور یا سایر تجهیزاتی که دارای مصارف زیاد لحظه ای بوده و موجب می شود که در ولتاژ برق سایر مشترکین و شبکه فشار قوی و فشار ضعیف عمومی اختلال پدید آید مشترک مسئول و موظف است تجهیزات اصلاحی را که شرکت برای رفع این نقیصه لازم بداند به هزینه خود تهیه و نصب و نگهداری کند.

2-47-4- در مواردی که مشترک، بر طبق ضوابط یا با اجازه وزارت نیرو از ژنراتور اختصاصی استفاده می نماید کلیه تجهیزات و لوازمی را که به منظور حفاظت و جلوگیری از برگشت جریان برق به شبکه شرکت لازم باشد به هزینه خود و با نظر شرکت تهیه و نصب نماید، در غیر این صورت شرکت بلافاصله نسبت به قطع انشعاب مبادرت خواهد نمود و مشترک با دریافت اولین اخطار باید نسبت به نصب لوازم حفاظتی بر طبق نظر شرکت اقدام نماید. هر گونه ضرر و زیانی از این بابت به شرکت وارد شود، مشترک مسئول جبران آن و پرداخت هزینه های متعلقه بر طبق نظر شرکت می باشد.

3-47-4- مشترک مسئول و پاسخگوی کلیه خسارات شرکت در برابر کلیه دعاوی و مطالباتی که در نتیجه قصور وی در انجام تعهدات خود ( بر طبق مفاد بند 47-4 و بندهای ذیل آن ) از طرف هر کس علیه شرکت بشود خواهد بود.

48-4- مداومت جریان برق : شرکت با توجه به بند 15-4 این آیین نامه مسئول تداوم تامین برق مشترک است ولی این تعهد شامل حوادث ناشی از عوامل خارج از کنترل و حوادث قهری و همچنین قطع برق بر اساس موافقت با مشترک و نیز اجرای مفاد بند 50-4 نمی باشد. تشخیص "عوامل خارج از کنترل و حوادث قهری" با وزارت نیرو است.

49-4- اصلاح و تعویض وسایل و لوازم انشعاب : این قسمت از وسایل و لوازم انشعاب برق که به علت فرسوده شدن یا حوادث قهری نیاز به تعویض یا اصلاح داشته باشد، بدون نیاز به درخواست مشترک و بدون دریافت هزینه توسط شرکت انجام خواهد گردید، مگر آنکه به تشخیص شرکت، مشترک در ایجاد موارد مذکور دخالت داشته باشد، که در این صورت می باید هزینه مربوطه را ( بر اساس قیمت تمام شده ) پرداخت نماید.

50-4- قطع موقت انشعاب برق

1-50-4- شرکت در موارد مشروحه زیر انشعاب برق مشترک را موقتاً قطع خواهد کرد :
الف) در صورتی که مشترک پس از تسویه حساب، تقاضای قطع موقت انشعاب برق را بنماید. در حالتی که یک انشعاب چند استفاده کننده داشته باشد، باید کلیه استفاده کنندگان تقاضای قطع موقت انشعاب را بنماید.
ب) اگر مشترک، در اجرای مفاد مقررات مندرج در این آیین نامه و یا در انجام تعهدات خود در مورد انشعاب برق به تشخیص شرکت قصور کند.
ج) اگر صورتحسابهای برق مصرفی و یا سایر بدهیها در سر رسید مقرر پرداخت نشود.
د) در صورتی که نیروی برق به مصرف غیر مجاز برسد و یا در تاسیسات متعلق به شرکت دستکاری شود یا مقررات فنی و استاندارد و همچنین حریم تاسیسات برق رعایت نشود.
ه) در صورتی که امکان قرائت وسایل اندازه گیری در سه دوره متوالی به دلیل بسته بودن محل فراهم نگردد.
و) هر گاه حکم یا قراری از سوی مقامات قضایی در زمینه قطع برق صادر گردد.
ز) در مورد کلیه مشترکین پمپهای آب کشاورزی، در صورتی که سازمان آب منطقه ای درخواست قطع نماید.

2-50-4- در هنگام قطع برق کماکان صورتحساب بر حسب مورد بر مبنای حداقل بهای برق ماهانه یا رقم ثابت ( آبونمان ) صادر خواهد شد.

3-50-4- چنانچه مشترکی بابت بهای برق مصرفی و سایر هزینه های مربوطه به شرکت بدهی داشته باشد، شرکت می تواند انشعاب برق مورد استفاده مشترک مذکور را در محل دیگر نیز با اخطار قبلی قطع نموده و تا وصول مطالبات خود از وصل آن خودداری نماید. ضمناً چنانچه محل مزبور در حوزه فعالیت شرکت دیگر باشد شرکت مورد بحث می باید با درخواست شرکت ذینفع نسبت به قطع برق اینگونه مشترکین در مورد وصول مطالبات شرکت مزبور همکاری لازم را به عمل آورد. همچنین برقراری انشعاب جدید به نام مشترک مزبور نیز تا تسویه حساب کلیه مطالبات با شرکت امکان پذیر نخواهد بود.

 51-4- برقراری مجدد انشعاب برق

1-51-4- برای برقراری مجدد انشعاب برق در محلی که سابقاً انشعاب برق وجود داشته و به علل مندرج در بند 50-4 موقتاً جریان برق قطع گردیده است، مشترک می باید بر اساس تعرفه های مصوب کلیه بدهیهای معوقه و هزینه وصل یا نصب مجدد و خسارات وارده و حداقل بهای برق و یا رقم ثابت ( آبونمان ) ماهانه ( بر حسب مورد ) در طول دوران قطع برق را به شرکت پرداخت نماید.

2-51-4- در مورد مشترکینی که به دلیل عدم پرداخت به موقع صورتحسابهای خود مشمول بند 50-4 می گردند، شرکت می تواند برقراری مجدد انشعاب را (علاوه بر موارد مندرج در بند 1-51-4 ) منوط به تادیه پیش پرداخت نماید. میزان پیش پرداخت حداکثر می تواند معادل بهای برق مصرفی آخرین صورتحساب باشد.

3-51-4- در مواردی که مطابق مفاد این آیین نامه جریان برق قطع می شود، مشترک مجاز به دخالت در تاسیسات و وصل خودسرانه جریان برق نمی باشد و در صورت تخلف، جریان برق قطع و برقراری مجدد آن موکول به سپردن تعهد کتبی بر تکرار نشدن خلاف و تسویه حساب کامل و پرداخت معادل 2 برابر هزینه وصل آن انشعاب برق خواهد بود.

52-4- برچیدن دائم انشعاب برق

1-52-4- در هر یک از چهار حالت زیر شرکت انشعاب برق مشترک را به طور دائم جمع آوری، اشتراک مربوطه را باطل و با مشترک تسویه حساب خواهند نمود :
الف) هرگاه مشترکی که تنها مصرف کننده برق از انشعاب می باشد درخواست برچیدن دائم انشعاب را بنماید.
ب) هرگاه بدهی مشترک به 100% هزینه های عمومی برقراری انشعاب برق مندرج در جدول "هزینه های برقراری انشعاب برق" برسد و علیرغم ارسال صورتحساب و اخطار شرکت بدهی مربوطه پرداخت نگردد.
ج) هرگاه یک سال از تاریخ قطع برق بگذرد و مشترک علیرغم ارسال صورتحساب و اخطار شرکت وضع خود را مشخص ننماید.
د) هرگاه خلاف موضوع بند 3-51-4 ( در ارتباط با وصل خودسرانه جریان برق قطع شده توسط مشترک ) برای بار دوم تکرار شود.

2-52-4-در کلیه حالات فوق اگر مشترک یا فردی که قائم مقام قانونی وی محسوب می شود جهت تسویه حساب مراجعه نماید بخشی از ارزش انشعاب برابر ارقام مندرج در ستونهای جدول "هزینه های برقراری انشعاب برق" پس از کسر بدهی و خسارت ناشی از عدم ایفاء تعهد مسترد خواهد شد. مبلغ مذکور در مورد انشعابات واگذار شده روی ولتاژهای 400، 230، 132، 66، 63 کیلوولت شصت درصد و روی ولتاژهای 33، 20، 11 کیلوولت و فشار ضعیف پنجاه درصد خواهد بود. در صورت عدم امکان بازپرداخت نقدی، مبالغ مزبور به صورت اقساط و حداکثر ظرف یک سال به مشترک پرداخت خواهد گردید. در هر حال مبلغ قابل استرداد از مبلغ مندرج در ستون یک جداول "هزینه های برقراری انشعاب برق" کمتر نخواهد بود.

3-52-4- ارزش هر انشعاب برابر است با ارقام ذکر شده در ستون های یک و دو جدول شماره یک و در ستونهای یک، دو و سه جدول شماره دو "هزینه های برقراری انشعاب برق" که بر حسب مورد به ازاء هر کیلووات و یا هر انشعاب می باشد.

53-4- بازفروش برق : مشترک بدون کسب مجوز شرکت حق بازفروش نیروی برق را ندارد.

54-4-انصراف متقاضی از اجرای قرارداد : در صورتی که متقاضی قبل از تامین برق به عللی درخواست فسخ قرارداد تامین برق را بنماید شرکت موظف است پس از کسر هزینه لوازم مصرفی و خدمات انجام شده برای متقاضی مذکور ( ازقبیل هزینه بازدید محل و تهیه طرح و نقشه های عملیات اجرایی و غیره )، مابقی مبالغ پرداختی متقاضی را مسترد نماید.

55-4- خسارات و سایر هزینه ها : اگر مشترکی به تاسیسات برق خسارتی وارد کند می باید هزینه آن را بر اساس برآورد شرکت پرداخت نماید.

56-4- قراردادهای برقراری انشعاب برق

1-56-4- قراردادهای برقراری انشعاب برق که بین شرکت و متقاضی منعقد می گردد، می باید بر اساس مفاد این آیین نامه و مستند به آن باشد. ضمناً هر تغییری در آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق ( به جز هزینه های برقراری انشعاب برق ) شامل کلیه متقاضیان ومشترکین خواهد گردید.

2-56-4- در قراردادهای برقراری انشعاب می بابد مدت و هزینه های برقراری انشعاب برق ( بر اساس این آیین نامه ) کاملاً مشخص شده باشد. این هزینه ها تا زمانی که قرارداد معتبر است قطعی و ثابت بوده با تغییر در آیین نامه ها و مقررات عوض نخواهد شد. همچنین در قراردادهای منعقده کلیه تعهدات فنی متقاضی می باید بدون ذکر هزینه منعکس گردد.

3-56-4- در مورد قراردادهایی که قبل از ابلاغ این آیین نامه منعقد شده اند، اگر تعهدات فنی و مالی متقاضی در مواعد مقرر انجام شده باشد تامین برق متقاضی بر اساس آیین نامه زمان انعقاد قرارداد خواهد بود.

4-56-4- در مورد متقاضیانی که تا تاریخ مقرر در قرارداد کلیه تعهدات مالی خود را انجام داده باشند لکن تمام یا قسمتی از تعهدات فنی آنها هنوز اجرا نشده باشد، شرکت در صورتی که آمادگی تامین برق را داشته باشد از تاریخی که در قرارداد جهت تامین برق مشخص گردیده است، با اعلام قبلی، متقاضی را به عنوان مشترک شناخته و بر طبق تعرفه مربوطه نسبت به ارسال صورتحساب اقدام خواهد نمود. در صورت عدم پرداخت صورتحساب از طرف مشترک مطابق بندهای 50-4 و 52-4 عمل خواهد شد. در صورتی که شرکت آمادگی تامین برق متقاضی را نداشته باشد نمی باید اقدام به صدور صورتحساب نماید. در مورد متقاضیان کشاورزی در صورت عدم استفاده از انشعاب بعد از اعلام آمادگی شرکت نسبت به تامین برق، متقاضی، مشترک شناخته می شود و شرکت باید نسبت به محاسبه بهای برق (معادل حداقل بهای برق تعرفه صنعتی) اقدام کند.

5-56-4- در مورد متقاضیانی که تا تاریخ مقرر در قرارداد، تمام یا قسمتی از تعهدات مالی آتها انجام نگرفته باشد، قرارداد با اخطار قبلی فسخ شده تلقی و شرکت پس از کسر هزینه های لوازم مصرفی و خدمات انجام شده برای متقاضی مذکور ( از قبیل هزینه های بازدید از محل، تهیه طرح و نقشه های عملیات اجرایی و غیره ) مابقی مبالغ پرداختی متقاضی را مسترد خواهد نمود. ضمناً در صورت تقاضای متقاضی و وجود امکانات فنی ( به تشخیص شرکت ) در ازاء قسمتی از تعهدات مالی که از طرف متقاضی در چارچوب قرارداد قبلی انجام شده است تامین برق را با قدرت کمتری متناسب با هزینه پرداختی و بر اساس مقررات زمان عقد قرارداد انجام خواهد داد.

6-56-4- کلیه اعلام هزینه ها و قراردادهای در دست اقدام شرکتها می باید دارای مهلت باشند. متقاضیانی که وضعیت آنها به هر دلیل نامشخص بوده و یا قرارداد آنها فاقد مهلت باشد با اخطار سه ماهه از طرف شرکت برای آنها تعیین تکلیف و تعهدات آنها زمانبندی می شود. در صورتی که تعهدات به موقع انجام نگردد مشمول بندهای 4-56-4 و 5-56-4 خواهند شد.

7-56-4- در صورتی که شرکت از ایفای به موقع تعهدات خود در مقابل متقاضی به دلایل غیر موجه استنکاف نماید مسئول جبران خساراتی است که از محل آن به متقاضی وارد شده است و چنانچه توافق در میزان خسارت بین طرفین حاصل نشود متقاضی محق به دریافت آنچه شرکت قبول دارد خواهد بود و بدیهی است برای مازاد آن می تواند مطابق بند 2-3 اقدام نماید.

57-4- قطع جریان برق :

شرکت در دو حالت زیر ممکن است نسبت به قطع برق اقدام نماید :
الف) به منظور جلوگیری و یا کم کردن خطرات فوری ناشی از ایجاد اختلال در سیستم بهره برداری شرکت.
ب) در جهت مرمت، آزمون، سرویس ویا انجام تغییرات در لوازم و تجهیزات شرکت.
1- جنانچه قطع جریان برق مطابق بند اخیر باشد، شرکت بایستی به طریق مقتضی قبلاً به مشترکین اطلاع بدهد.

58-4- اطلاعیه قطع جریان برق : مشترک با توجه به اهمیت خاصی که قطع برق برای او دارد می تواند شرکت را به صورت کتبی نسبت به حساسیت تجهیزات او به قطع برق مطلع سازد. مشترک می تواند از شرکت تقاضای ارسال اطلاعیه قطع جریان برق را بنماید. درخواست این اطلاعیه و ارسال آن توسط شرکت تاثیری در تعرفه های برق مشترکین مربوطه ندارد. شرکت مکلف به اطلاع رسانی قبلی و مناسب می باشد و هزینه های ناشی از آن به عهده مشترک می باشد.

59-4- تایید تجهیزات برقی مشترک : شرکت هیچ گونه مسئولیتی برای بازرسی از تجهیزات اختصاصی مشترک ندارد. تامین انشعاب برق مشترک دال بر استاندارد بودن شبکه اختصاصی مشترک نمی باشد.

60-4- مسئولیت و ضمانت برای خسارت و آسیب

1-60-4- مسئولیت و ضمانت شرکت: شرکت مسئولیت طراحی، نصب ( با توجه به بند 2-65-4 )، بهره برداری و تعمیر و نگهداری تجهیزات تا نقطه تحویل که شامل تجهیزات نقطه تحویل نیز می گردد را عهده دار است. شرکت ممکن است داوطلبانه و یا در صورت لزوم انجام عملیات اضطراری و اقداماتی را که از مسئولیتهای مشترک می باشد، انجام دهد ولی در قبال خسارت و آسیب عملیات ذکر شده مسئولیت ندارد مگر آنکه خسارت و آسیب به دلیل مستقیم عملکرد شرکت و در اثر عدم کارآیی شرکت به وجود آمده باشد.

2-60-4- مسئولیت و ضمانت مشترک: مشترک به طور کامل مسئول نگهداری تجهیزات برق بعد از نقطه تحویل است و می باید در مقابل خسارت به لوازم اندازه گیری و تاسیسات نقطه تحویل به علت استفاده نادرست و یا بیش از حد قدرت قراردادی به شرکت، غرامت پرداخت نماید. مسئولیت پیامدهای قطعی برق ناشی از حساسیت غیر متعارف تاسیسات بعد از نقطه تحویل بر عهده شرکت نمی باشد.

61-4- تجاوز از قدرت قراردادی

1-61-4- کلیه مشترکین متعهد و ملزم به رعایت قدرت قراردادی ( مجاز ) می باشند. در صورتیکه هر یک از مشترکین از میزان قدرت قراردادی ( مجاز ) بیشتر استفاده نمایند، تنها به مدت یک دوره صورتحساب به ایشان فرصت رعایت قدرت قراردادی داده می شود. چنانچه در دوره یا دوره های بعدی نیز تجاوز از قدرت ادامه یابد شرکت در صورت ضرورت می تواند نسبت به قطع انشعاب اقدام نماید و یا صورتحساب مشترک را با توجه به میزان قدرت قراردادی ( مجاز ) و قدرت غیر مجاز به ترتیب، با تعرفه عادی و آزاد مربوطه محاسبه و دریافت دارد. شرکت در مورد قطع برق مشترکین کشاورزی که بیش از پروانه صادره بهره برداری می نمایند، پس از کسب نظر و تایید شرکتهای آب منطقه ای اقدام خواهد کرد.

2-61-4- در صورتی که میزان قدرت قرائت شده از قدرت قراردادی بیشتر باشد، در این صورت قدرت مازاد ( ما به التفاوت قدرت قرائت شده و قراردادی ) بر مبنای تعرفه آزاد و قدرت قراردادی بر مبنای تعرفه عادی محاسبه و در یافت خواهد شد.

3-61-4- میزان انرژی اعم از اکتیو و راکتیو نیز بر مبنای نسبت قدرت قراردادی و قدرت مازاد غیر مجاز به کل قدرت تحویلی ( قرائت شده ) تعیین و پایه محاسبه صورتحساب قرار می گیرد.

62-4- تغییر مشخصات انشعاب :

هر مشترک می تواند تقاضای تغییر مشخصات انشعاب خود را بنماید. این تغییرات می تواند شامل افزایش و یا کاهش و تفکیک و یا ادغام انشعاب یا انشعابها باشد.

1-62-4- افزایش و یا ادغام قدرت انشعاب: در صورتی که مشترک تقاضای افزایش قدرت انشعاب و یا ادغام آنها را بنماید، ارزش انشعاب موجود و انشعاب درخواستی به نرخ روز ( با توجه به بند 3-52-4 ) محاسبه و ما به التفاوت آن توسط مشترک پرداخت و یا دریافت می گردد. مشترک با توجه به قدرت نهایی در هر دو حالت افزایش و ادغام، نسبت به واگذاری زمین در صورت لزوم با توجه به بند 67-4 بایستی اقدام نماید.

2-62-4- کاهش و یا تفکیک قدرت انشعاب: در صورتی که مشترک تقاضای کاهش قدرت انشعاب و یا تفکیک آنها را بنماید، بر اساس بند 3-52-4 ارزش انشعاب موجود و انشعاب درخواستی به نرخ روز محاسبه و ما به التفاوت تعیین شده و بر حسب مورد با توجه به مفاد بند 2-52-4 بخشی از ارزش انشعاب به مشترک پرداخت و یا دریافت می شود.

1-2-62-4- چنانچه در اثر کاهش قدرت، پست اختصاصی مشترک مورد نیاز شرکت باشد، شرکت می تواند زمین و ساختمان و تجهیزات پست مزبور را به قیمت کارشناسی از مشترک خریداری نماید.

63-4- کاهش موقت قدرت :

کلیه مشترکین تعرفه تولید ( صنعت و معدن )، تعرفه شماره 4، می توانند حداکثر شش بار در مدت 9 سال متوالی درخواست کاهش موقت قدرت قراردادی ( تغییر قدرت قراردادی ) خود را بنماید.

1-63-4- حداقل مدت کاهش قدرت 5/1 و حداکثر آن 9 سال می باشد. مبنای شروع مدت در صورتی که نیاز به تغییر در وسایل منصوبه نباشد تاریخ موافقت شرکت با کاهش و در مواردی که نیاز به تغییر در وسایل منصوبه باشد از تاریخ نصب وسایل جدید است.

2-63-4- چنانچه مشترک قبل از پایان 5/1 سال از تاریخ کاهش موقت قدرت، مجدداً درخواست افزایش قدرت کند، یا برابر ارقامی که دیماند متر نشان می دهد، بیش از قدرت کاهش یافته استفاده کرده باشد، در این صورت کلیه صورتحسابهای صادره از زمان کاهش قدرت، بر اساس قدرت قراردادی اصلاح و تعدیل خواهند شد.

3-63-4- مشترک بعد از گذشت 5/1 سال و تا قبل از 9 سال در هر زمانی می تواند تقاضای بازگشت به قدرت اولیه را بنماید.

4-63-4- مشترک می باید هزینه های مربوطه از جمله تغییر وسایل اندازه گیری در دو حالت کاهش و افزایش مجدد را بپردازد.

1391/10/18