آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق - فصل سوم: هزینه های تامین برق

                                                                                                  

64-4- تامین برق متقاضیان با قدرت کمتر از 30 کیلووات

1-64-4- شرایط عمومی:

1-1-64-4- هزینه های تامین برق متقاضیان بر اساس جدول "هزینه های برقراری انشعاب برق" ( شماره یک ) دریافت خواهد شد. مبنای فروش انشعاب برق کمتر از 30 کیلووات ( کمتر از 50 آمپر سه فاز ) بر حسب جریان ( آمپر ) خواهد بود. در محاسبات هر 5 آمپر تک فاز معادل یک کیلووات منظور خواهد گردید.

2-1-64-4- جریان ( آمپر ) استاندارد برای انشعاب تک فاز، 25 آمپر و در مورد انشعابات سه فاز 15 و 25 آمپر می باشد.

3-1-64-4- شرکتها در مناطق گرمسیر انشعاب 50 آمپر تک فاز و در روستاها انشعاب 15 آمپر تک فاز نیز می توانند واگذار نمایند.

4-1-64-4- متقاضی برق با قدرت کمتر از 30 کیلووات از احداث خطوط نیرو رسانی در داخل محدوده خدمات شهری معاف می باشد.

5-1-64-4- متقاضی برق با قدرت کمتر از 30 کیلووات از واگذاری زمین معاف می باشد.

2-64-4- تامین برق در خارج از محدوده خدمات شهری: در صورتی که یک یا چند متقاضی جدید در خارج از محدوده خدمات شهری باشند و در محدوده متعارف پستهای توزیع موجود نیز قرار نداشته باشند و تامین برق آنها مستلزم احداث پست هوایی باشد ( به طوری که احداث خط فشار ضعیف به علت افت ولتاژ و هزینه آن موجه نباشد ) احداث ترانسفورماتور متناسب با قدرت و یا هزینه تقویت ترانسفورماتور بر عهده متقاضی ( متقاضیان ) است. اگر شرکت برای استفاده سایر مشترکین آینده پست را بزرگتر در نظر بگیرد، تفاوت هزینه، بر عهده شرکت می باشد. متقاضیان بعدی که از ترانسفورماتور موجود و یا تقویت آن تامین برق خواهند شد، علاوه بر پرداخت حق انشعاب هزینه تجهیزات پست را بر اساس مفاد فصل ششم "هزینه های برقراری انشعاب برق" پرداخت خواهند نمود.

65-4- متقاضیان با قدرت 30 کیلووات و بالاتر

1-65-4- شرایط عمومی: هزینه تامین برق متقاضیان بر اساس جدول "هزینه های برقراری انشعاب برق" ( شماره دو ) دریافت خواهد شد. مبنای فروش انشعاب برق 30 کیلووات و بیشتر بر حسب کیلووات می باشد.

1-1-65-4- حداکثر قدرت قابل تحویل روی فشار ضعیف به یک متقاضی 250 کیلووات است. در صورتی که متقاضی درخواست تامین برق با قدرت 250 کیلووات و یا بیشتر از طریق فشار ضعیف را داشته باشد و امکانات شرکت نیز اجازه دهد، متقاضی می باید علاوه بر هزینه های مندرج در جدول "هزینه های برقراری انشعاب برق" ( شماره 2 ) سهم تجهیزات پست را نیز پرداخت نماید.

2-1-65-4- برق مورد نیاز یک متقاضی با قدرت درخواستی بیش از 250 کیلووات و حداکثر تا 2 مگاوات ( به جز موارد استثنایی با تشخیص شرکت ) با فشار متوسط از شبکه 33، 20 یا 11 کیلوولت عمومی تامین خواهد شد.

3-1-65-4- ولتاژ برق تحویلی به یک متقاضی با قدرت بین 2 تا 7 مگاوات با فشار متوسط و مستقیماً از پستهای فوق توزیع خواهد بود ( به جز موارد استثنایی با تشخیص شرکت ).

4-1-65-4- ولتاژ برق تحویلی به یک متقاضی 7 مگاوات و یا بیشتر ( به جز موارد استثنایی با تشخیص وزارت نیرو ) 63، 66 و 132 کیلوولت و بیشتر می باشد که با توجه به نوع بار و شرایط فنی تعیین می گردد.

2-65-4- خطوط نیرو رسانی

1-2-65-4- احداث کلیه خطوط نیرو رسانی شامل خط و فیدر مربوط به متقاضیانی که انشعاب آنها با ولتاژ اولیه تامین خواهد شد. برای کلیه مناطق شهری و غیرشهری، همچنین متقاضیان ولتاژ ثانویه خارج از محدوده شهری از شبکه موجود تا نقطه تحویل در تمام موارد با رعایت استانداردها و با هماهنگی و نظارت شرکت بر عهده متقاضی است و او مخیر است که انجام عملیات را با پرداخت هزینه به شرکت محول نماید ( طراحی شبکه عمومی بر عهده شرکت است ). همچنین متقاضی می تواند با استفاده از مشاوران و پیمانکاران مورد تایید شرکت نسبت به احداث تاسیسات نیرو رسانی اقدام نماید ( تهیه و نصب فیدر پست با شرکت است ). اعمال تغییرات در خطوط موجود مانند جابجایی یا تقویت شبکه در حال بهره برداری با هزینه متقاضی بر عهده شرکت مربوطه خواهد بود. همچنین هزینه نصب شامل تهیه و نصب وسایل اندازه گیری و خط سرویس که توسط شرکت انجام می شود نیز با متقاضی است. احداث تمامی شبکه های اختصاصی متقاضی که بعد از نقطه تحویل نصب می شود نیز در هر ولتاژی بر عهده متقاضی است.

2-2-65-4- ظرفیت هر فیدر فشار متوسط 7 مگاوات محسوب می گردد و متقاضیان برق فشار متوسط کمتر از 2 مگاوات که به طور مستقیم از پست فوق توزیع تغذیه می شوند باید به نسبت قدرت درخواستی هزینه فیدر خط را پرداخت نمایند. در صورتی که متقاضی با دیماند کمتر از 7 مگاوات خواهان استفاده از فیدر اختصاصی باشد می باید هزینه تهیه و نصب فیدر اختصاصی را بپردازد.

3-2-65-4- در صورتی که بهره برداری از خطوط نیرو رسانی مطابق بند 2-66-4 بوده و شرکت خواهان احداث خطوط نیرو رسانی با ظرفیتی بیش از نیاز متقاضی باشد، شرکت می باید ما به التفاوت هزینه های مربوطه را تقبل نماید.

66-4- بهره برداری از خطوط نیرو رسانی و پست احداثی :

بهره برداری از خطوط و پست احداثی نیرو رسانی به مشترکین  با توجه به نظر مشترک به دو گونه ممکن است انجام پذیرد :

1-66-4- بهره برداری بر عهده مشترک: مشترک مالکیت خطوط نیرو رسانی و پست احداثی را داشته و لذا مسئولیت بهره برداری و نگهداری پست احداثی و خطوط تغذیه کننده آن بر عهده مشترک می باشد و نقطه تحویل ( محل نصب وسایل اندازه گیری ) در ابتدای خطوط نیرو رسانی به پست مشترک واقع در ایستگاه ( ایستگاههای ) اصلی است. در این حالت برق مشترک می باید همواره به صورت شعاعی از شبکه تامین گردد.

1-1-66-4- مشترک می تواند نگهداری از تاسیسات موضوع این بند را با انعقاد قرارداد نگهداری به شرکت واگذار نماید.

2-66-4- بهره برداری بر عهده شرکت: مالکیت و مسئولیت بهره برداری و نگهداری از پست احداثی و همچنین خطوط تغذیه کننده آن با شرکت است و نقطه تحویل به مشترک طرف ثانویه ترانسفورماتور پست احداثی می باشد. بدیهی است در این حالت شرکت می تواند از پست و خط برای تامین برق سایر مشترکین ( با حفظ کیفیت برق تحویلی به مشترک ) استفاده و یا انشعاب مشترک را به پست های دیگر وصل نماید.

67-4- زمین پست

1-67-4- متقاضی فشار ضعیفی که برق مورد نیاز وی از طریق پست زمینی تامین می شود می باید در تهیه زمین پست به شرح زیر مشارکت کند:

1-1-67-4- متقاضی با قدرت درخواستی از 30 کیلووات لغایت 150 کیلووات از واگذاری زمین معاف می باشد.

2-1-67-4- متقاضی با قدرت درخواستی بالاتر از 150 کیلووات لغایت 250 کیلووات که برق ام با فشار ضعیف تامین می شود در صورت وجود ضرورت فنی به تشخیص شرکت می باید بر اساس بند 68-4 زمین پست را واگذار نماید.

3-1-67-4- متقاضی با قدرت 250 کیلووات به بالا که برق وی با فشار ضعیف تامین می شود می باید نسبت به واگذاری زمین پست اقدام نماید.

4-1-67-4- برای مجموعه های متشکل از مشترکین متعدد خانگی و تجاری، در محاسبه مجموع قدرت درخواستی ضریب همزمانی 50 درصد لحاظ می شود.هیئت مدیره شرکت می تواند به موجب بررسیهای فنی ، ضریب همزمانی مذکور را تا 20 درصد (40 تا 60درصد) تغییر دهد.

5-1-67-4- در صورتیکه مجموع قدرت درخواستی بلوکهای ساختمانی اعم از تجاری، عمومی و مسکونی بیش از 7 مگاوات باشد، متقاضی مکلف است که زمین پست فوق توزیع را تامین و به شرکت واگذار نماید.

 2-67-4- قیمت عادله روز هر متر مربع زمین در مناطق مختلف هر شرکت می باید بر اساس نظرات کارشناسی به طور متوسط تعیین و پس از تصویب هیئت مدیره شرکت توسط مدیر عامل جهت اجرا ابلاغ گردد.

3-67-4- چنانچه به تشخیص شرکت ضرورت داشته باشد که در مورد متقاضیان فشار متوسط از ساختمان پست اختصاصی یا پست پاساژ که توسط متقاضی احداث می گردد به صورت عمومی - اختصاصی استفاده شود، در این حالت متقاضی می باید ساختمان پست مزبور را طبق نقشه و مشخصات و با نظارت شرکت ساخته و حق استفاده از زمین و ساختمان را به موجب قراردادی به شرکت واگذار نماید در چنین حالتی شرکت سهم خود را در خصوص حق استفاده از زمین و ساختمان پست به نسبت مساحت اشغال شده و به قیمت عادله روز پرداخت خواهد کرد.بدیهی است متقاضی حق استقرار تاسیسات پست اختصاصی خود را خواهد داشت.در پستهای مشترکی که بدین ترتیب احداث می گردد تهیه و نصب و تعمیر و نگهداری کلیه تاسیسات قسمت اختصاصی پست بعد از نقطه تحویل ( به استثناء وسایل اندازه گیری که با هزینه متقاضی به توسط شرکت تهیه و نصب می شود) بر عهده متقاضی می باشد و در قسمت عمومی پست تهیه و نصب و تعمیر و نگهداری تاسیسات و ساختمان بر عهده شرکت خواهد بود.

68-4- هزینه زمین: در مورد افرادی که زمین آنها وفق مقررات برای احداث پست تصرف و یا واگذار می شود یا متقاضیانی که بر اساس بندهای 2-1-67-4 و 3-1-67-4و 4-1-67-4 زمین جهت پست واگذار می نمایند، شرکت مکلف است قیمت عادله روز زمین پست را بر اساس این آیین نامه پرداخت کند. اگر فردی که زمین او تصرف شده و یا برای احداث پست واگذار گردیده و در تملک شرکت است تمایل داشته باشد از فضا و طبقات بالای پست استفاده نماید می باید ساختمان پست را به هزینه خود بر اساس شرایط استاندارد شرکت احداث و سپس بر  اساس قانون تملک آپارتمانها به شرکت واگذار نماید.شرکت بابت استفاده متقاضی از فضا و طبقات بالای پست وجهی دریافت و یا پرداخت نخواهد نمود.

69-4- تامین برق یک یا چند متقاضی فشار ضعیف خارج از محدوده خدمات شهری: در مورد یک یا چند متقاضی که خارج از محوده خدمات شهری بوده و در محدوده متعارف پستهای توزیع موجود نیز قرار نداشته باشند و تامین برق آنها مستلزم احداث پست هوایی جدید باشد ( بطوریکه احداث خط فشار ضعیف به علت افت ولتاژ و هزینه آن موجه نباشد) احداث ترانسفورماتور متناسب با قدرت و یا تقویت ترانسفورماتور بر عهده متقاضی ( متقاضیان) است و اگر شرکت برای استفاده سایر مشترکین آینده پست را بزرگتر در نظر بگیرد می باید شرکت تفاوت هزینه را تقبل نماید. متقاضیان بعدی که از ترانسفورماتور موجود و یا تقویت آن تامین برق خواهند شد، هزینه تجهیزات پست را بر اساس مفاد فصل ششم این آیین نامه، پرداخت خواهند نمود.

70-4- تامین برق واحدهای مسکونی،تجاری،عمومی،پاساژها و بلوکهای ساختمانی:این بند ناظر بر متقاضیانی است که برق هر یک از آنها با فشار ضعیف تامین می گردد و محل استقرار آنها در واحدهای مسکونی،تجاری،عمومی،یا پاساژها و بلوکهای ساختمانی قرار دارد. هر یک از واحدهای این مجموعه ها یک متقاضی یا مشترک محسوب می گردد و تامین برق آنها با توجه به قدرت مورد نیاز هر متقاضی بر اساس جدول "هزینه های برقراری انشعاب برق" عینا مشابه سایر متقاضیان فشار ضعیف که به صورت منفرد تقاضای برق می نمایند انجام خواهد پذیرفت.

1- اینگونه متقاضیان در صورتیکه جمع قدرت مورد تقاضای آنها به 500 کیلو وات در مورد متقاضیان خانگی و تجاری و به 250 کیلووات در مورد سایر متقاضیان برسد می باید مشترکا درخواست تامین برق نمایند.

2-نقطه تحویل برق به کلیه انشعابها در مورد بلوکهای ساختمانی و پاساژها می باید در یک یا چند محل مناسب ( با نظر شرکت) متمرکز باشد.

3- در مورد مجموعه های عمومی و تجاری نقطه تحویل در هر یک از واحدهای مجموعه نیز می تواند قرار گیرد.

4- در مورد زمین برای پست توزیع، با در نظر گرفتن قدرت درخواستی هر واحد واقع در بلوک ساختمانی یا پاساژ یا مجموعه عمومی و تجاری بر اساس بند 67-4 مشابه سایر متقاضیان اقدام خواهد شد.

71-4- قراردادهای از 2 مگاوات تا 15 مگاوات: شرکت مکلف است یک نسخه از کلیه قراردادهای منعقده با قدرت 2 مگاوات و بیشتر ( یا افزایش قدرتی که دیماند نهایی مشترک به بیش از 2 مگاوات برسد) را به سازمان توانیر ارسال نماید.

72-4- قراردادهای از 15 مگاوات به بالا: نظر به اینکه واگذاری انشعابهایی که دیماند نهایی مشترک را به بیش از 15 مگاوات برسانند و همچنین انشعابهای روی خطوط 63،132،230،400 کیلوولتی نیاز به بررسی وضعیت تولید و شبکه انتقال منطقه دارد و در هر مورد هزینه های آن متفاوت است، برآورد هزینه تامین برق برای موارد مذکور باید توسط سازمان توانیر انجام گیرد و بر اساس آن، شرکت مراتب را به متقاضی اعلام نماید.

1391/10/18