آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق - فصل چهارم: انشعاب آزاد

73-4- شرایط واگذاری انشعاب آزاد

1-73-4- شرایط  واگذاری انشعاب  آزاد(به استثناء هزینه های عمومی برقراری انشعاب  برق) مطابق متقاضیان عادی می باشد. انجام عملیات نیرو رسانی و احداث و تجهیز پست درصورت لزوم و تهیه وسایل اندازه گیری برعهده متقاضی و یا متقاضیان است. در صورتی که متقاضیان با نظر شرکت نسبت به پرداخت مبالغ ستونهای 2 ، 3 و 4 جدول شماره دو، بر حسب  مورد اقدام  نمایند از انجام عملیات نیرو رسانی و  احداث و  تجهیز  پست و تهیه  وسایل اندازه گیری می باشند.

2-73-4- مشترکین انشعابات آزاد که قدرت آنها کمتر از 30 کیلووات می باشد می باید دو برابر مشترکین مشابه خود در انشعابات معمولی رقم ثابت ( آبونمان ) پرداخت نمایند.

74-4- چگونگی برقراری انشعاب آزاد : متقاضی انشعاب آزاد عملیات نیرو رسانی را با رعایت بند 2-65-4 انجام می دهد. ضمناً در صورت جمع آوری انشعاب، وسایل به کاررفته درعملیات نیرو رسانی( یا در صورت توافق طرفین، بهای آن پس از کسر استهلاک) به متقاضی مسترد خواهد شد.

75-4- ودیعه انشعاب آزاد : متقاضیان انشعاب آزاد  به منظور  تضمین خرید و پرداخت بهای برق مصرفی می باید متناسب با قدرت انشعاب خود وجهی رابانظرشرکت به عنوان ودیعه پرداخت نموده یا هر گونه تضمین دیگری را که شرکت مناسب تشخیص دهد ارائه نمایند. این ودیعه از بهای برق دو دوره بیشتر نخواهد بود.

 

1391/10/18