آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق - فصل پنجم: موارد متفرقه

76-4- هزینه های متفرقه

1-76-4- هزینه های متفرقه که عبارتند از: هزینه های خدماتی که شرکت جهت تامین برق متقاضی یا مشترک انجام می دهد  مانند تغییر مکان داخلی وسایل اندازه گیری، آزمایش وسایل اندازه گیری، هزینه خدمات قطع ووصل، صدور قبض المثنی در صورت قصور  مشترک در نگهداری قبض  اصلی، می باید طی جدولی توسط هیئت مدیره شرکت تصویب و از مشترک ( متقاضی ) اخذ گردد. سقف هزینه های مزبور مطابق جدول هزینه های متفرقه خواهد بود که در بند 79-4 مشخص شده است.

 2-76-4-هزینه آزمایش وسایل اندازه گیری درصورتی دریافت می شود که ادعای مشترک  مبنی بر نقص فنی در وسایل اندازه گیری در آزمایشی که توسط شرکت انجام می گیرد مردود شناخته شود و در صورتی که لازم باشد وسایل اندازه گیری از محل منصوبه جدا و در آزمایشگاه شرکت آزمایش گردند و پس از آزمایش عدم وجود نقص فنی در وسایل تایید شود، مشترک می باید علاوه بر پرداخت هزینه آزمایش، هزینه نصب مجدد وسایل اندازه گیری را نیز بر اساس برآورد شرکت پرداخت نماید.

 

1391/10/18