آشنايي با تعرفه ها و نحوه محاسبه قبوض برق

 دریافت فایل

تعرفه شماره ۱ : مصارف خانگي
تعرفه شماره ۱ : مصارف خانگي ۱-۱ تعرفه مناطق عادي و ماههاي غيرگرم مناطق گرمسير
(قيمت پايه هر كيلووات ساعت (ريال(متوسط انرژي مصرف ماهانه (كيلووات ساعت در ماه
۳۰۰از ۰ تا ۱۰۰
۳۵۰مازاد بر ۱۰۰ تا ۲۰۰
۷۵۰مازاد بر ۲۰۰ تا ۳۰۰
۱۳۵۰مازاد بر ۳۰۰ تا ۴۰۰
۱۵۵۰مازاد بر ۴۰۰ تا ۵۰۰
۱۹۵۰مازاد بر ۵۰۰ تا ۶۰۰
۲۱۵۰مازاد بر ۶۰۰


حداكثر بهاي انرژي بدون احتساب اضافه پرداختي و تخفيف بند ۱-۱ به ازاي هر كيلووات ساعت در مناطق عادي به طور متوسط ۱۳۰۰ ريال ميباشد
شرايط اختصاصي مربوط به مصارف خانگي:
۱-۱- به منظور تشويق مشتركين براي جابجايي مصرف از ساعات اوج بار، پس از محاسبه بهاي برق مصرفي بر اساس جداول فوق، اضافه پرداختي مصارف اوج‌بار و تخفيف مصارف غيراوج‌بار براي آن دسته از مشتركيني كه داراي لوازم اندازه‌گيري چندزمانه مي‌باشند به شكل زير محاسبه مي‌شود:  

كل مصرف اوج‌بار در دوره × ۳۰۰ ريال

= اضافه پرداختي مصارف اوج بار

كل مصرف كم باري در دوره × ۱۵۰ ريال(براي مشتركيني كه داراي لوازم ‌اندازه‌گيري سه‌زمانه مي‌باشند)= تخفيف مصارف غيراوج‌بار
كل مصرف غيراوج‌بار در دوره × ۶۰ ريال(براي مشتركيني كه داراي لوازم ‌اندازه‌گيري دوزمانه مي‌باشند)


۱-۲ - بهاي برق مشتركين جانباز ۲۵ درصد و بيشتر در مناطق عادي و گرمسير به ترتيب با كسر۸۰ و ۱۰۰ كيلووات‌ ساعت از متوسط مصرف ماهانه انرژي برق آنها محاسبه مي‌گردد.

۱-۳- به تشخيص هيئت‌مديره شركت ميتوان براي خانوارهايي كه در يك واحد‌مسكوني زندگي ميكنند

۱-۴ - بهاي برق مصرفي باز‌فروش براي مصارف روستايي براساس جدول تعرفه‌هاي خانگي بر حسب مورد محاسبه و دريافت مي‌گردد. مصرف هر مشترك به شرح زير تعيين مي‌شود : 

تعداد مشترك/ (كل مصرف ماهانه كنتور اشتراكي) = متوسط مصرف هر مشترك

تبصره ۱ : به منظور تأمين هزينه‌هاي اداري برق روستا، شركت به ازاي هر مشترك مبلغ ۲۰۰۰ ريال از مبلغ صورتحساب كسر مي‌نمايد.
تبصره ۲ : شوراي اسلامي روستا ( نگهدارنده شبكه برق) مكلف است بهاي برق تحويلي به مشتركين را برحسب مورد براساس تعرفه‌هاي مربوطه (۱،۲،۳،۴و۵ ) محاسبه و از مصرف‌كنندگان دريافت نمايد

تعرفه شماره ۲: مصارف عمومي

 تعرفه شماره ۲: مصارف عمومي ۱-۱- تعرفه ماههاي غير تابستان

با قدرت كمتر از ۳۰ كيلووات

با قدرت ۳۰ كيلووات و بيشتر

كد تعرفه

بهاي انرژي (KWH ريال)

بهاي قدرت (KW /ريال)

بهاي انرژي (KWH ريال)

بهاي قدرت (KW /ريال)

ساعات كم باري

ساعات اوج بار

ساعات ميان‌باري

ساعات كم باري

ساعات اوج بار

ساعات ميان‌باري

۶۵۰

۲۶۰۰

۱۳۰۰

-

۵۵۰

۲۲۰۰

۱۱۰۰

۳۰۰۰۰

۱

۲- الف

۲۲۰

۸۸۰

۴۴۰

-

۱۷۰

۶۸۰

۳۴۰

۲۵۰۰۰

۲

۱۲۰

۴۸۰

۲۴۰

-

۹۵

۳۸۰

۱۹۰

۱۲۰۰۰

۲- ب


شرايط اختصاصي مربوط به مصارف عمومي:
۲-۱- در ماههاي تير، مرداد و شهريور به بهاي برق مصرفي مشتركين ۲۰ درصد افزوده مي‌شود.
۲-۲- دسته‌بندي مشتركين مصارف عمومي به شرح زير مي‌باشد:

وزارتخانه‌ها و ادارات تابعه آنها ، بنياد شهيد، بنياد مستضعفان و جانبازان، بنياد ۱۵ خرداد، شهرداريها و كليه مؤسسات و سازمانهاي دولتي كه به صورت شركت اداره نمي‌شوند (نظير سازمان حج و اوقاف و امورخيريه، سازمان حفاظت محيط‌زيست، سازمانهاي جهاد‌كشاورزي استانها، گمرك، سازمان بنادر و كشتيراني، سازمان هواپيمايي كشوري)، اماكن ديپلماتيك، روشنايي معابر اختصاصي، مصارف اشتراكي مجموعه‌هاي ساختماني غيرمسكوني، آرامگاهها، گورستانها و غسالخانه‌ها، سازمان تبليغات اسلامي، روشنايي جاده‌اي وچراغهاي چشمك‌زن بين‌شهري، تونلها و نقاط مه‌گير

۱-۲

۱ شامل كدهاي

۲- الف

كليه مؤسسات پژوهشي و مراكز تحقيقاتي داراي پروانه معتبر از مراجع رسمي، مجلس‌شوراي‌اسلامي، قوه قضائيه، سازمان بازرسي كل كشور ، جايگاههاي فروش فرآورده‌هاي نفتي و CNG، مراكز بهداشتي و درماني دولتي نظير بيمارستانها، درمانگاهها، مراكز تشخيص طبي، مراكز پيراپزشكي، كليه مؤسسات و مراكز نيكوكاري، دفاتر هلال‌احمر و كميته امداد امام‌خميني، بوستانها(پاركها)، فضاي سبز شهرها و مصارف مربوط به زيباسازي شهرها، مصارف اشتراكي واحدهاي مسكوني، مصارف اشتراكي شهركهاي مسكوني.

۲-۲

۲ شامل كدهاي

مراكز بهداشتي و درماني خصوصي نظير بيمارستانها، درمانگاهها، مراكز تشخيص طبي، مراكز پيراپزشكي و مطب پزشكان.

۶-۲

مراكز فرهنگي (نظير كتابخانه‌ها، موزه‌ها و اماكن تاريخي ثبت شده)، سازمان صداوسيما، سينماها، مراكز آموزشي و پرورشي (نظير مهدكودكها، كودكستانها، مدارس، دانشگاهها، بيمارستانهاي آموزشي، مراكز آموزش فني و حرفه‌اي، مدارس و حوزه‌هاي علميه)، خوابگاههاي دانشجويي و دانش‌آموزي، اردوگاههاي دانش‌آموزي، مساجد، حسينيه‌ها، گلزار شهدا، بقاع متبركه و اماكن مقدسه اقليتهاي ديني شناخته شده، مراكز ورزشي، مراكز بهزيستي و نگهداري جانبازان، معلولين و سالمندان و محل سكونت جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر، گرمابه‌ها و باشگاهها.

۳-۲

۲- ب شامل كدهاي

مراكز و پادگانهاي نظامي و انتظامي.

۲-۴

تأسيسات آب‌شيرين‌كني، پاركهاي جنگلي، نانوائيهاي غيرسنتي.

۲-۵

نانوايي‌هاي سنتي.

۲-۷

 


 تعرفه شماره ۴- مصارف توليد (صنعت و معدن)  

با قدرت كمتر از ۳۰ كيلووات

با قدرت ۳۰ كيلووات و بيشتر

كد تعرفه

بهاي انرژي (KWH ريال)

بهاي قدرت (KW /ريال)

بهاي انرژي (KWH ريال)

بهاي قدرت (KW /ريال)

ساعات كم باري

ساعات اوج بار

ساعات ميان‌باري

ساعات كم باري

ساعات اوج بار

ساعات ميان‌باري

۲۲۰

۸۸۰

۴۴۰

-

۱۷۰

۶۸۰

۳۴۰

۳۲۰۰۰

گزينه ۱

۴- الف

۱۹۵

۷۸۰

۳۹۰

۱۲۰۰۰

گزينه ۲

۲۱۵۸۶۰۴۳۰-

گزينه ۳

۱۳۵

۵۴۰

۲۷۰

-

۱۰۰

۴۰۰

۲۰۰

۱۸۰۰۰

گزينه ۱

۴-ب

۱۲۰

۴۸۰

۲۴۰

۹۰۰۰

گزينه ۲

۱۳۵۵۴۰۲۷۰-

گزينه ۳


بهاي برق براي مشتركين كد (۴-الف) با قدرت بيش از ۳۰ كيلووات (۵۰ آمپر سه فاز) باتوجه به گزينه‌هاي جدول فوق محاسبه و دريافت مي‌شود. شركت پس از دريافت تعرفه‌هاي برق و شرايط عمومي آنها مشتركين را كتباً از نرخ گزينه‌هاي مربوطه مطلع مي‌نمايد. مشتركين مي‌توانند گزينه مناسب و مورد نظر را انتخاب و به شركت اعلام نمايند. در صورت عدم اعلام گزينه از طرف مشتركين، بهاي برق مصرفي براساس آخرين گزينه مورد عمل درسال قبل محاسبه خواهد شد. مشترك درصورت ادامه استفاده از گزينه سال قبل مي‌تواند در طي سال دو بار گزينه مورد عمل را تغيير دهد. ليكن درصورت تغيير گزينه در ابتداي سال، تنها امكان تغييرگزينه در طي سال براي يك بار وجود دارد.
 

. فرمول گزينه ۳ صنعتي: درصد ضريب بار مصرف (كمتر از ۳۷%) = (مدت دوره× ۲۴×قدرت قرادرادي)/(۱۰۰×مقدار انرژي مصرفي)

شرايط اختصاصي مربوط به مصارف توليد (صنعت و معدن): ۴-۱ - بهاي برق مصرفي مشتركين در ماههاي تير، مرداد و شهريور ۲۰ درصد افزوده مي‌شود.
۴-۲ - بهاي برق مشتركيني كه روي ولتاژ۴۰۰ و ۲۳۰ كيلوولت هستند با ۱۰ درصد تخفيف و روي ولتاژ ۱۳۲ ، ۶۶ و ۶۳ با ۶ درصد تخفيف محاسبه و دريافت مي‌گردد.
۴-۳ - درروزهاي جمعه بهاي انرژي ساعات اوج بار در مورد اشتراكهاي داراي وسيله اندازه‌گيري چند‌زمانه معادل بهاي انرژي ساعات ميان‌باري مي‌باشد.
۴-۴ - بهاي برق مصرفي آن دسته از مشتركين توليد(صنعت و معدن)كه ضوابط مندرج در بند ۳-۳۵-۴ آئين‌نامه تكميلي تعــــرفه‌هاي برق را رعايت نمــــي‌نمايند، با ضريب ۲/۱ محاسبه و دريافت مـــي‌گــردد. در صورتــي كه ميزان استفاده غير توليد(صنعت و معدن) اين دسته از مشتركين به بيش از ۲۰ درصد برسد، مطابق با بند ۴۵-۴ آئين نامه تكميلي تعرفه‌هاي برق با ايشان رفتار خواهد شد.
۴-۵ - بهاي برق مصرفي كليه تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي، دفاتر خدمات مسافري وساير تأسيسات مشابه در صورت ارائه مجوزهاي لازم، با توجه به قدرت انشعاب و ولتاژ تحويلي مشمول تعرفه ۴-الف مي‌گردند.
۴-۶ - بهاي برق مصارف عادي در مناطق ويژه اقتصادي، كه بيش از ۹۵ درصد مصرف آنها صنعتي است، با رعايت بند ۲-۳۶-۴ آيين نامه تكميلي تعرفه‌هاي برق با تعرفه توليد (صنعت و معدن) محاسبه خواهد شد.
۴-۷ - دسته‌بندي مشتركين مصارف توليد(صنعت و معدن) به شرح زير مي‌باشد:
 

انشعابهاي روي ولتاژ ۴۰۰و ۲۳۰ كيلوولت

۱-۴

۴- الف شامل كدهاي

انشعابهاي روي ولتاژ ۱۳۲و ۶۶ و ۶۳ كيلوولت

۲-۴

انشعابهاي روي فشار متوسط ۲۰،۳۳ و ۱۱ كيلوولت

۳-۴

انشعابهاي روي فشار ضعيف

۴-۴

حمل و نقل ريلي

۵-۴

۴- ب شامل كدهاي

كارخانه آرد، كارخانه‌هاي توليد نخ، كارخانه توليد خمير مايه (تنها آن دسته كه از سوي ادارات كل بازرگاني هر استان به شركتهاي برق معرفي شده باشند.)

۶-۴

 

تعرفه شماره ۵ :ساير مصارف
۵ -۱ تعرفه مشتركين با قدرت بيش از  ۳۰ كيلووات

بهاي قدرت
( KW /ريال)
بهاي انرژي ( KWH /ريال)
ساعات
ميان‌باري
ساعات
اوج بار
ساعات
كم باري
۲۰۰۰۰۹۰۰۱۸۰۰۴۵۰


۵-۲ تعرفه مشتركين با قدرت ۳۰ كيلووات و كمتر

متوسط انرژي مصرفي ماهانه
(كيلووات ساعت درماه)
قيمت پايه هر
كيلووات ساعت (ريال)
۰ تا ۱۰۰۱۱۰۰
مازاد بر ۱۰۰ تا ۲۰۰۱۱۵۰
مازاد بر ۲۰۰ تا ۳۰۰۱۲۰۰
مازاد بر ۳۰۰ تا ۴۰۰۱۲۵۰
مازاد بر ۴۰۰ تا ۵۰۰۱۴۰۰
مازاد بر ۵۰۰ تا ۶۰۰۱۶۰۰
مازاد بر ۶۰۰۱۸۰۰

حداكثر بهاي انرژي در ساعات ميان‌باري به ازاي هر كيلووات ساعت بطور متوسط ۱۳۰۰ ريال مي‌باشد.
  شرايط اختصاصي مربوط به تعرفه شماره ۵ (ساير مصارف): ۵-۱ - در ماههاي تير، مرداد و شهريور به بهاي برق مصرفي مشتركين ۲۰ درصد افزوده مي‌شود. ۵-۲ - براي مشتركين با قدرت ۳۰ كيلووات و كمتر به منظور تشويق مشتركين براي جابجايي مصرف از ساعات اوج بار، پس از محاسبه بهاي برق مصرفي بر اساس جداول فوق، اضافه پرداختي مصارف اوج‌بار و تخفيف مصارف غيراوج‌بار براي آن دسته از مشتركيني كه داراي لوازم اندازه‌گيري چند‌زمانه مي‌باشند به شكل زير محاسبه مي‌شود:  كل مصرف اوج بار در دوره × ۴۰۰ ريال =اضافه پرداختي مصارف اوج بار 

- تخفيف مصارف غيراوج باركل مصرف كم باري در دوره × ۲۰۰ ريال(براي مشتركيني كه داراي لوازم اندازه‌گيري سه زمانه مي‌باشند)
كل مصرف غيراوج بار دردوره × ۸۰ ريال(براي مشتركيني كه داراي لوازم اندازه‌گيري دوزمانه مي‌باشند)

۵-۳- مشتركيني كه در دسته‌بندي تعرفه‌هاي ۱ تا ۴ قرار نمي‌گيرند، مشمول تعرفه ساير مصارف (تعرفه شماره ۵) مي‌شوند.


شرايط عمومي تعرفه‌هاي برق


۱- بهاي برق مصرفي آن دسته از مشتركيني كه مايل به استفاده از برق بدون پرداخت هزينه انشعاب مي‌باشند(مشتركين آزاد) با ضريب ۱.۲ نسبت به تعرفه مربوطه محاسبه و دريافت مي‌شود(تعرفه آزاد). مدت زمان استفاده از اين تعرفه به درخواست متقاضي و تاييد شركت تعيين مي‌گردد.


۲- مجموع ساعات اوج بار ۴ ساعت و ساعات كم باري ۸ ساعت بوده و تشخيص ساعات مزبور در مورد مشتركين نهايي با شركتهاي برق و در بازار برق به عهده شركت مديريت شبكه برق ايران مي‌باشد.


۳- درمورد مشتركيني كه لوازم اندازه‌گيري دو زمانه دارند(بجز مشتركين خانگي و مشتركين ۳۰ كيلووات و كمتر ساير مصارف)، مصارف ساعات اوج‌بار با ضريب ۶/۰ نسبت به نرخهاي ساعات اوج‌بار و مصارف سايرساعات بانرخ ساعات ميان‌باري محاسبه مي‌گردد.


۴- قدرت مورد محاسبه در بهاي قدرت (ديماند) قدرت قرائت‌شده است، مگر آن كه قدرت قرائت‌شده از ۹۰ درصد قدرت قراردادي كمتر باشد كه در اين صورت ۹۰ درصد قدرت قراردادي مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. به اين ترتيب حداقل مبلغ صورتحساب مشتركين با قدرت بيش از ۳۰ كيلووات معادل حاصل‌ضرب ۹۰ درصد قدرت قراردادي آنها در بهاي هركيلووات قدرت مي‌باشد.


۵- شركت موظف است تا درصورت تجاوز قدرت قرائت شده از قدرت قراردادي، براي يك دوره اخطار كتبي داده و در صورت استمرار در تجاوز از قدرت، شركت مي‌تواند در صورت ضرورت نسبت به قطع برق اقدام و يا بهاي مصارف مازاد (به نسبت قدرت قرائت شده از قدرت مازاد) و قدرت مازاد (مابه‌التفاوت قدرت قرائت‌شده و قراردادي) كليه مشتركين (به استثناي مشتركين كد تعرفه (۳-الف) را با ضريب۲ نسبت به تعرفه مربوطه حسب مورد محاسبه و دريافت دارد. در صورت تجاوز از قدرت مشتركين مصارف توليد (صنعت و معدن) بهاي برق تا ۱۰ درصد قدرت مازاد با ضريب ۱.۵ و مازاد بر ۱۰ درصد با ضريب ۲ محاسبه و دريافت ميشود.


۶- شركت موظف است در صورت انقضاي اعتبار پروانه‌هاي ارائه شده بهاي برق مصرفي اين دسته از مشتركين را با اعمال ضريب ۱.۲ نسبت به تعرفه‌ مربوطه حسب مورد محاسبه و دريافت دارد.


۷- بهاي برق كه در برخي موارد قيمت يا نرخ برق يا مشابه آن نيز ناميده مي‌شود، شامل مؤلفه‌هايي نظير بهاي انرژي (اعم از ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري)، بهاي قدرت، بهاي انرژي راكتيو و پيك فصل مي‌باشد كه باتوجه به مشخصات انشعاب و مشترك (ميزان ولتاژ، قدرت و نوع فعاليت) تعيين و از مشتركين دريافت مي‌شود.


۸- به منظور تعديل ضريب قدرت براي مشتركين غيرخانگي با قدرت بيش از ۳۰ كيلووات ، در صورتي كه متوسط ضريب قدرت هر دوره قرائت كمتر از ۹۰ درصد باشد، بهاي برق (قبل از محاسبه عوارض) با توجه به روابط زير تعديل و محاسبه خواهد شد:
 ۱- (ضريب قدرت/۹۰%) = ضريب زيان

۰.۵( ۲ (مصرف راكتيو) + ۲( مصرف اكتيو))/ مصرف اكتيو= ضريب قدرت
درمواردي كه قدرت قرائت شده از ۹۰ درصد قدرت قراردادي كمتر باشد، بهاي انرژي راكتيو (ناشي از بدي كيفيت مصرف) به ازاي هر كيلووار ساعت حداكثر معادل ۴۰۰ ريال خواهد بود.


۹- در مورد مشتركيني كه در مهلت مقرر بهاي برق مصرفي را پرداخت ننمايند (مشتركيني كه پيش از تاريخ صدور صورتحساب مايل به پرداخت باشند و مشتركيني كه پس از اتمام مهلت، پرداخت نمايند)، كليه نرخها با احتساب نرخ تورم منتشره بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضرايب زير محاسبه مي‌گردد.
ضريب مورد عمل در مورد مشتركيني كه مايل به پيش‌پرداخت مي‌باشند:
[ (تعداد روزهاي بين پيش‌پرداخت تا تاريخ صدور صورتحساب +۳۰۰۰ )/۳۰۰۰]
ضريب مورد عمل در مورد مشتركيني كه پس از اتمام مهلت، پرداخت مي‌‌نمايند:
[((۳۰۰۰/ تعداد روزهاي فاصله بين آخرين مهلت تا تاريخ پرداخت) +۱)]


۱۰- بهاي انرژي، بهاي قدرت(ديماند) براساس ماههاي ۳۰ روزه طراحي گرديده است، لذا مقادير آنها در هرماه با توجه به تعداد روزهاي ماه تعديل مي‌شود.


۱۱- قانون ماليات برارزش افزوده قابل اجرا از ۱/۷/۸۷ جايگزين عوارض موضوع قانون تجميع عوارض (ابلاغ شده با شماره ۲۹۳۳۱ مورخ ۲/۱۱/۸۱ ) خواهد شد.


۱۲- شركتهاي برق مكلفند در خصوص ميزان مصارف خارج از الگو و افزايش قيمت براي آن دسته از مشتركيني كه الگوي مصرف برق براي آنها تعيين شده به شيوه مناسب اطلاع رساني نمايند.


۱۳- بهاي برق مصرفي مشتركين خانگي در مناطق فاقد شبكه گازرساني در استانهاي هرمزگان، بوشهر، خوزستان، چابهار و كنارك براي سه ماهه دي،بهمن و اسفند با ضريب۰.۶ نسبت به نرخ تعرفه خانگي محاسبه و دريافت خواهد شد.


۱۴- بهاي برق مصرفي مشتركين خانگي در شهرستانهاي آبادان، خرمشهر و اروند كنار با در نظر گرفتن الگوي مصرف بر اساس بند ب ماده ۴ مصوبه شماره ۶۴۱۰۶/ت۲۸۸۵۴ه مورخ ۱۸/۱۲/۸۲ هيات محترم وزيران در نظر گرفته خواهد شد.


۱۵- هرگاه به عللي از قبيل جلوگيري از افت فركانس يا ولتاژ و يا ممانعت از تجاوز بار خطوط و پستهاي برق از ميزان مجاز و در نتيجه حفظ پايايي، پايداري و يا جلوگيري از آسيب به تاسيسات، قدرت برخي از مشتركين با اعلام مركز كنترل شبكه به طور موقت محدود و يا قطع گردد، بهاي قدرت ايشان با استفاده از روابط زير متناسباً تعديل خواهد شد:
/(مجموع{حاصلضرب ميزان محدوديت قدرت در ساعات مربوط به آن ميزان محدوديت قدرت}درهر دوره) -۱ = ضريب تعديل بهاي قدرت
(قدرت قراردادي اشتراك×تعداد روزهاي دوره×۲۴ )
ضريب تعديل بهاي قدرت × بهاي قدرت قراردادي = بهاي قدرت تعديل شده

1393/06/22