شرايط تامين برق

 دریافت فایل

شرايط درخواست برقراري و هر گونه تغيير در انشعاب برق :

هر متقاضي و يا هر مشترك مي تواند براي هر واحد مسكوني، تجاري، عمومي، صنعتي، كشاورزي و غيره درخواست برقراري يا هرگونه تغيير در مشخصات انشعاب برق را بنمايد. قبول درخواست برقراري ( يا تغيير در مشخصات ) انشعاب برق منوط به حصول شرايط زير است:

الف) شركت امكانات لازم جهت برقراري و يا تغيير انشعاب برق مورد نياز متقاضي را داشته باشد.
ب) متقاضي هيچگونه بدهي بابت بهاي برق و يا هزينه هاي تامين برق در محل مورد نظر يا هر محل ديگري به شركت توانير، شركتهاي برق منطقه اي،شركتهاي توزيع نيروي برق و شركت مديريت شبكه نداشته باشد.
ج) موانعي كه رفع آن عملي نباشد، براي انجام كار شركت در محل مورد نظر وجود نداشته باشد.
د) در محل، انشعاب ديگري با همان كاربري ( با رعايت استثناء در مورد انشعاب اشتراكي ) وجود نداشته باشد.
ه) متقاضي در ايجاد مستحدثات و تاسيسات خود رعايت حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و حريم كانالها و انهار آبياري را بايستي بنمايد.
تعيين ميزان جريان برق مورد نياز متقاضي براي انشعابات كمتر از ۳۰ كيلووات از اختيارات شركت است، به استثناي انشعاب برق توليد كشاورزي كه در هر حال قدرت آن بر اساس پروانه معتبر بهره برداري صادره توسط سازمانهاي آب منطقه اي تعيين خواهد شد.
هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب از مـالك و يا متقاضي دريــافت مي شود، ولي انشعاب منحصراً مربوط به ملك مورد تقاضا خواهد بود و در هر حال دريافت هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب از متقاضي و صدور قبض دريافت وجه بنام پرداخت كننده يا متقاضي و همچنين برقراري انشعاب متقاضي دليل بر مالكيت يا شناسايي حقي براي افراد مذكور نسبت به ملك نخواهد بود.

 

1393/06/22