تغییر مشخصات انشعاب

 دریافت فایل

هر مشترك مي تواند تقاضاي تغيير مشخصات انشعاب خود را بنمايد. اين تغييرات مي تواند شامل افزايش و يا كاهش و تفكيك و يا ادغام انشعاب يا انشعابها باشد.

افزايش قدرت: به معناي اضافه نمودن قدرت انشعاب موجود مي باشد. بطور مثال افزايش قدرت انشعاب ۱۵ آمپر تكفاز به ۳۲ آمپر تكفاز
كاهش قدرت: به معناي كم نمودن قدرت انشعاب موجود مي باشد. بطور مثال كاهش قدرت انشعاب ۲۵ آمپر سه فاز به ۳۲ آمپر تكفاز
نكته : جهت درخواست افزايش يا كاهش قدرت انشعابات موجود در فرم درخواست اينترنتي گزينه تغيير قدرت انتخاب گردد.

ادغام انشعابات: به معناي يكي نمودن قدرت كليه انشعابات در يك انشعاب مي باشد. بطور مثال ادغام سه انشعاب ۲۵ آمپر تكفاز به يك انشعاب ۲۵ آمپر سه فاز

تفكيك انشعاب: به معناي جدا نمودن قدرت يك انشعاب به چند انشعاب مي باشد. بطور مثال تفكيك يك انشعاب ۳۲ آمپر سه فاز به سه انشعاب ۳۲ آمپر تكفاز

1393/06/22