جدول مدارك مورد نياز

 دریافت فایل

 

جدول اخذ مدارك مورد نياز از متقاضي
بر اساس تعرفه درخواستي 

مدارك مورد نيازنوع تعرفهرديف
۱- بر حسب مورد ارائه مدارك زير :
- پروانه يا جواز ساخت جهت مناطق شهري
- ارائه نامه معتبر از دهياري يا بخشداري جهت مناطق روستايي
- تكميل و ارائه فرم تعهد محضري جهت متقاضيان حاشيه شهرها و فاقد مجوزات قانوني 
خانگي۱

۱- بر حسب مورد ارائه مجوز معتبر از وزارت خانه متبوع يا نمايندگان معتبر آنها در استان

عمومي۲
۱-بر حسب مورد ارائه مدارك زير داراي اعتبار از وزارت خانه هاي صنايع و معادن يا جهاد كشاورزي و واحدهاي تابعه
- موافقت اصولي - پروانه يا جواز تاسيس
- پروانه بهره برداري - كارت شناسايي
- گواهي فعاليت صنعتي - پروانه كسب معتبر يا گواهي فعاليت صنعتي و منطبق با نوع فعاليت توليدي از اتحاديه صنف مربوطه
۲- ارائه مجوز از وزارت نيرو جهت تاسيسات وابسته به وزارتخانه هاي نيرو، صنايع و معادن، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، جهاد كشاورزي و نفت
۳- ارائه معرفي نامه معتبر از شركت شهركهاي صنعتي براي متقاضيان مستقر در شهركهاي صنعتي
۴- ارائه مجوز از فرهنگ و ارشاد اسلامي جهت تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي يا دفاتر خدمات مسافرتي و مشابه آن
۵- ارائه مجوز از كميسيون شوراي پيشگيري از تخريب اراضي ملي مستقر در اداره امور اراضي براي متقاضيان خارج محدوده شهري با تغيير كاربري
 
صنعتي۳
۱- ارائه پروانه معتبر بهره برداري از سازمان آب منطقه اي استان
۲- ارائه گواهي معتبر از جهادكشاورزي در ارتباط با تاييديه پياده سازي سيستم آبياري نوين
۳- تكميل و ارائه تفاهم نامه اصلاح الگوي مصرف برق كشاورزي
 
كشاورزي۴
۱- بر حسب مورد ارائه مدارك زير :
- پروانه يا جواز ساخت جهت مناطق شهري
- ارائه نامه معتبر از دهياري يا بخشداري جهت مناطق روستايي
۲- جهت متقاضيان باغشهري يا باغچه هاي تفريحي در محدوده طرح هادي مصوب روستايي ارائه مجوز از سازمان بنياد مسكن انقلاب اسلامي و براي متقاضيان خارج محدوده شهري از كميسيون شوراي پيشگيري از تخريب اراضي ملي مستقر در اداره امور اراضي
ساير مصارف۵
 
  • در كليه درخواستها ارائه كد ملي ، كد پستي و شماره اشتراك قبض همسايه يا محل مورد تقاضا (در درخواستهاي تغييرقدرت) الزامي مي باشد
  • در كليه درخواستها تكميل و ارائه فرم كروكي محل الزامي مي باشد
  • در درخواستهاي متقاضيان حقوقي ارائه درخواست كتبي و نامه رسمي معرفي نماينده الزامي باشد
  • در درخواستهاي انشعابات ديماندي ارائه درخواست كتبي متقاضي الزامي مي باشد
1393/06/22