جدول هزینه حق الزحمه دفاتر پیشخوان یا ICT روستایی

 دریافت فایل


جدول هزينه حق الزحمه دفاتر پيشخوان يا ICT روستايي
 

رديف

عنوان خدمت

كل هزينه قرارداد(ريال)

۱

درخواست صدور قبض المثني

۵۹۰۰

۲

درخواست اعلاميه بهاي برق مصرفي ميان دوره

۵۹۰۰

۳

درخواست فروش انشعاب جديد و تغيير قدرت انشعاب

۵۱۵۵۰

۴

درخواست تغيير نام اشتراك

۴۹۷۰۰

۵

درخواست تغيير تعداد كد خانوار

۵۱۵۵۰

۶

درخواست جابجائي داخلي محل نصب كنتور

۴۴۴۰۰

۷

درخواست كاهش موقت قدرت انشعاب برق صنعتي

۴۴۴۰۰

۸

درخواست بازگشت به قدرت اوليه قراردادي انشعاب برق صنعتي

۴۴۴۰۰

۹

درخواست تست و آزمايش كنتور مشترك

۴۴۴۰۰

۱۰

درخواست تعويض كنتور

۴۴۴۰۰

۱۱

درخواست تغيير تعرفه اشتراك

۳۸۵۰۰

۱۲درخواست اعمال كدجانبازي, فرزند شهيد يا بيماران خاص در تخفيف بهاي برق مصرفي

۴۵۰۰۰

۱۳درخواست صورتحساب ميان دوره اي

۲۴۸۵۰

۱۴درخواست اصلاح آدرس و كدپستي اشتراك

۳۸۵۰۰

 :تعداد بازدید
 
 
1393/06/22