مراحل درخواست فروش انشعاب

 دریافت فایل

مراحل ثبت درخواست فروش انشعاب :


الف: پذيرش درخواست انشعاب جديد
ب: پذيرش درخواست افزايش قدرت انشعاب
ج: پذيرش درخواست كاهش دائم قدرت انشعاب
د: پذيرش درخواست ادغام انشعاب
ه : پذيرش درخواست تفكيك انشعاب ي: واگذاري برق موقت
 فرآيند انجام خدمات
۱- مراجعه متقاضي به دفاتر پيشخوان خدمات دولت و دفاتر پستي
۲- ارائه مدارك ذيل به متصدي پست توسط متقاضي جهت اسكن نمودن آنها و ارسال پرونده الكترونيكي به كارفرما
۲-۱- اسكن مدارك طبق جدول شماره دو قرارداد به تفكيك تعرفه درخواستي (يك مورد از نامه ها كافي است)
۲-۲- اسكن فرم تكميل شده كروكي محل مورد تقاضا
۲-۳- اصل كارت ملي متقاضي
۲-۴- اصل يا كپي قبض برق مصرفي همسايه الزامي مي باشد
تبصره يك ) در صورتيكه ملك مورد تقاضا داراي اشتراك برق باشد، ارائه اصل يا كپي قبض برق مصرفي همان اشتراك ارجعيت دارد.
تبصره دو) در درخواستهاي تغيير قدرت ارائه اصل يا كپي قبض برق مصرفي اشتراك الزامي است.  

تبصره سه) همسايه شامل همسايه سمت راست يا چپ مي باشد.
۲-۵- استعلام كد پستي ملك
تبصره چهار) كليه مدارك دريافتي از متقاضي بعد از اسكن نمودن آنها به متقاضي عودت داده مي شود.
تبصره پنج) در درخواستهاي تغيير قدرت در صورت بدهكاري مشترك جهت پرداخت بدهي توسط متقاضي دفتر پست نسبت به صدور قبض المثني طبق مراحل پيوست شماره ۳ اقدام و سپس قبض پرداخت شده نيز بهمراه ديگر مدارك اسكن مي گردد.
تبصره شش) در درخواستهاي متقاضيان حقوقي اسكن اصل نامه كتبي درخواست متقاضي و اسكن اصل نامه رسمي معرفي نماينده الزامي است.
تبصره هفت) در درخواستهاي انشعابات ديماندي (انشعاب بالاي ۳۰ كيلووات ) اسكن اصل نامه كتبي درخواست متقاضي الزامي مي باشد.
۳- انتخاب گزينه "فروش انشعاب" در پرتال كارفرما توسط متصدي پست
۴- تكميل صفحه درخواست در پرتال كارفرما توسط متصدي پست
۵- بعد از تكميل درخواست, از صفحه شناسه و رمز عبور چاپ و بعد از امضاء و مهر دفتر به متقاضي داده شود. 
توضيحات) بعد از ارسال الكترونيك پرونده از طرف پست براي كارفرما و بازديد انجام شده توسط كارفرما, هزينه انشعاب بوسيله پيامك از طرف كارفرما به متقاضي ارسال و صورتحساب هزينه نيز از طريق پرتال كارفرما در دفتر قابل مشاهده و چاپ مي باشد.
متقاضي جهت دريافت فيش بانكي مي تواند به دفتر ثبت نام كننده مراجعه و قبض خود را دريافت نمايد. همچنين در صورت تمايل مي تواند بصورت غيرحضوري از طريق پرتال شركت و يا با مراجعه حضوري به بانك عامل نسبت به پرداخت هزينه اقدام نمايد.
بعد از پرداخت فيش بانكي توسط متقاضي ديگر نيازي به تحويل فيش به پست يا كارفرما نمي باشد و كارفرما راساً بر اساس كد شناسه و مبلغ قبض از طريق صورتحساب بانكي خود اقدام مي نمايد.

 
1393/06/22