عملکرد سالیانه

 
 گزارش عملکرد فروردین ماه 98 شرکت
 فروش انرزی فروردین 98 شرکت
 گزارش عملکرد اسفندماه 97 شرکت
 فروش انرزی تا اسفند97 شرکت
 گزارش عملکرد بهمن ماه 97 شرکت
 فروش انرزی تا بهمن97 شرکت
 گزارش عملکرد دی ماه 97 شرکت
 فروش انرزی تا دی 97 شرکت
 گزارش عملکرد آذر ماه 97 شرکت
 فروش انرزی تا آذر 97 شرکت
 عملکرد آبان ماه 97 شرکت
 فروش انرزی تا آبان 97 شرکت
 عملکرد مهر ماه 97
 فروش انرژی تا مهرماه 97 شرکت
 آمار عملکرد شهریور ماه 97 شرکت
 فروش انرژی تا شهریورماه 97 شرکت
 آمار عملکرد مرداد ماه 97 شرکت
 فروش انرژی تا مرداد ماه 97 شرکت
 عملکرد تیر ماه 97
 فروش انرژی تا تیر ماه 97 شرکت
 عملکرد خرداد ماه 97
 فروش انرژی تا خرداد ماه 97 شرکت
 عملکرد اردیبهشت ماه 97
 فروش انرژی تا اردیبهشت ماه 97 شرکت
 آمار عملکرد اسفند ماه 96 شرکت
 عملکرد فروردین ماه 97شرکت
 فروش انرژی فروردین 97 شرکت
 فروش انرژی تا اسفندماه 96 شرکت
 آمار عملکرد بهمن ماه 96 شرکت
 فروش انرژی تا بهمن ماه 96 شرکت
 آمار عملکرد دی ماه 96 شرکت
 فروش انرژی تا دی ماه 96 شرکت
 عملکرد آذر ماه 96شرکت
 فروش انرژی آذر ماه 96 شرکت
 عملکرد شرکت توزیع برق کهگیلویه و بویراحمد در ابان ماه 96
 عملکرد شرکت در مهرماه سال 96
 فروش انرژی سال 95 شرکت
 امار عملکرد کلان شرکت در سال 95
 کارنامه عملکرد سال 95 شرکت توزیع برق کهگیلویه و بویراحمد
 آمار عملکرد شرکت در مردادماه 96
 عملکرد شرکت در تیر ماه 96
 امار عملکرد شرکت در خرداد ماه 96
 عملکرد شرکت در اردیبهشت ماه 96
 آمار عملکرد شرکت در فروردین96
 امار عملکرد شرکت در اسفند 95
 آمار عملکرد بهمن ماه 95
 امار دی ماه
 آمار آبان 95
 آمار پست های هوایی و زمینی شرکت تا پایان آبان 95
 آمار روشنایی معابر
 آمار ماهیانه شرکت
 خلاصه وضعیت شرکت در پایان سال 1394
 آمار
 آمار ماهیانه
 خلاصه وضعیت ( آمار فیزیکی ) شرکت توزیع نیروي برق کهگیلویه و بویراحمد به تفکیک ناحیه در پایان سال 90